Kan bröstarvingar kräva att gåva ska anses som förskott på arv?

Min mor avled nyligen. Min far upprättade en vecka innan ett gåvobrev till två av de gemensamma barnen avseende den fastighet han står som lagfaren ägare till. De erhöll hälften vardera. Inget äktenskapsförord finns. I gåvobrevet anges inte om gåvan ska anses som förskott på arv eller inte. Min mor har inte samtyckt till gåvan. Hon låg på sin dödsbädd när gåvobrevet skrevs. Finns undantag för samtycke i ett sådant läge? Kan vi övriga gemensamma bröstarvingar den dag far går bort kräva att fastigheten ska ses som förskott på arv? Finns det i så fall vissa tidsramar från det att gåvobrevet skrevs som vi måste ta hänsyn till? Om min far genom testamente förordnar att de gåvor han gett inte ska anses som förskott på arv, förmodar jag att även fastigheten han gett som gåva nu räknas så.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fastigheten är makarnas gemensamma bostad måste din far ha samtycke för att genomföra gåvan. Med gemensam bostad menas den bostad som är avsedd som makarnas gemensamma hem. Det spelar därför ingen roll att det endast är din far som står som ägare till fastigheten, han behöver ändå samtycke för att ge bort den gemensamma bostaden.

Om den andra maken inte kan lämna giltigt samtycke inom rimlig tid behövs inte samtycke. Huruvida din mor kunde samtycka till gåvan beror på om hon kunde kommunicera sin vilja eller inte. Om hon kunde kommunicera sin vilja men din far trots detta inte efterfrågade samtycke går gåvan som huvudregel åter.

Även om fastigheten inte är gemensam bostad måste din far inhämta samtycke från din mor, förutsatt att fastigheten är en del av giftorättsgodset.

Om gåvan är giltig så presumeras den vara förskott på arv tills din far uttrycker att den inte ska anses vara förskott på arv. Din far kan alltså bestämma huruvida gåvan ska anses som förskott av arv eller inte fram tills han avlider. Men om han inte uttrycker någotdera presumeras det vara förskott på arv.

Mer om detta hittar du i kapitel 7 i Äktenskapsbalken, specifikt 4-5§§.

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning