Kan bostadsrättföreningen bestämma i stadgarna att inte tillåta juridisk person som inneboende?

Kan vi som bostadsrättförening skriva in i stadgarna att det inte är tillåtet att ha inneboende som är juridisk person? Alla lägenheter i vår förening har en del som används av många till inneboende.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

En bostadsrättsförenings rätt att reglera de egna villkoren i stadgarna framgår av bland annat bostadsrättslagen (BRL). Stadgarna för en bostadsrättsförening är i grund och botten ett civilrättsligt avtal som ingås mellan bostadsrättsföreningen och respektive medlem. BRL är som grundregel tvingande lagstiftning. Detta innebär att din bostadsrättsförenings stadgar måste överensstämma med de bestämmelser som är upptagna i bostadsrättslagen om inget annat särskilt anges i lagen.

Vilken rätt har bostadrättshavaren att hyra ut sin bostad till inneboende?

Bostadrättshavaren har en rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten så länge det inte riskerar att medföra men föreningen eller någon annan medlem i föreningen (7 kap. 8 § BRL). Bestämmelsen omfattar vad som typiskt sett benämns som uthyrning till inneboende. Med inneboende menas att bostadrättshavaren under tiden för uthyrningen fortsatt delar och använder bostaden tillsammans med den inneboende. 

Bostadrättshavaren har som utgångspunkt en vidsträckt rätt att hyra ut bostaden till en inneboende utan att behöva bostadsrättsföreningens samtycke. Bestämmelsen om inneboende kan jämföras med den om uthyrning av hela lägenheten till annan person. Då krävs som regel styrelsens samtycke för uthyrningen (7 kap. 10 § BRL) Bostadrättshavarens rätt att hyra ut till inneboende är rimlig när hänsyn tas till de bostadrättshavarens utsträckta möjlighet att rättsligt förfoga över sin bostadsrätt som om denna person vore ägare till en fastighet. Till exempel har bostadrättshavaren likt ägaren till fastigheten  en rätt att pantsätta sin bostad. Hänsyn ska också tas till att det är bostadrättshavaren som själv har ett stort rättsligt ansvar för lägenhetens användning, underhåll samt vård (jämför 7 kap. 6, 9 och 12 § BRL).

Sammantaget är det i praktiken endast en begränsad möjligt för er som bostadsrättsförening att formulera ett villkor i stadgarna om en inskränkning av bostadrättshavarens rätt att hyra ut till inneboende. Ett sådant villkor skulle ni kunna formulera om en sådan uthyrning alltid skulle riskera att medföra men för bostadsrättsföreningen eller någon medlem. Att men skulle uppstå för er bostadsrättsförening eller någon medlem uppfattar jag kunna inträffa endast i enstaka undantagsfall där särskilda omständigheter gör det påkallat för föreningen att vägra uthyrning av viss typ av inneboende. Jag har därför svårt att se att det skulle vara förenligt med BRL att för din bostadsrättsförening formulera ett sådant allmänt hållet villkor i stadgarna där en juridisk person alltid vägras vara inneboende. Då ska ni som förening tydligt kunna motivera varför en sådan inneboende alltid skulle riskera att medföra men för antingen bostadsrättsföreningen eller någon medlem. 

Ett villkor i stadgarna om inskränkning av bostadrättshavarens rätt att hyra ut till inneboende som inte riskerar men för bostadsrättsföreningen eller någon medlem skulle stå i strid med gällande lagstiftning. Ett sådant villkor som uppenbart eller möjligen står i strid med 7 kap. 8 § BRL riskerar att förklaras ogiltigt och därmed upphävas (jämför 2 kap. 2 § första stycket punkt tre BRL och 36 § AvtL).  

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”