FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning19/07/2020

Kan bostadsrätten utmätas för mina skulder även om jag skänkt bort den?

jag och min fru köpt bostadsrätt för tio år sedan , 50% var skulden till banken är 660000 för mig och lika mycket för henne, för två år sedan har jag gett henne min del av huset gåva , o registrerats på skatteverket, men min del av lånet som är 660000 fortfarande står på mig , jag har enskild firma , jag har mycket skulder till bankerna och olika långivare , om jag går i konkurs kommer dem att ta huset ändå? jag har tre barn under 18 år

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga köpte du och din fru för tio år sedan en bostadsrätt med ett ägande om 50% var. För två år sedan skänkte du din andel av bostadsrätten till din fru. Gåvan är registrerad av Skatteverket. Däremot står fortfarande hälften av lånet på dig (660.000 kronor). Du har enskild firma och stora skulder till banker och olika långivare. Din undran är vad som händer om du går i konkurs och om bostaden då kan tas i anspråk för betalning av dina skulder. I det följande kommer jag att redogöra för dels vad som gäller vid utmätning, dels vad som gäller för det fall att du går i konkurs.

Vid utmätning krävs det som utgångspunkt att bostadsrätten tillhör dig

Vid utmätning gäller reglerna i utsökningsbalken (UB). En bostadsrätt är lös egendom och kan bli föremål för utmätning. Den skuldskyldige (gäldenären) anses vara ägare till lös egendom som hen har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. En bostadsrätt kan däremot inte vara föremål för besittning i den mening reglerna i 4 kap. 18 § UB stadgar. Det krävs istället att bostadsrätten tillhör den skuldskyldige för att den ska kunna utmätas för skulderna (4 kap. 17 § UB). I ditt fall är således utgångspunkten att bostadsrätten får utmätas först om det framgår att du äger den.

I ditt fall kan det bli ett problem att du står för hälften av lånen för bostadsrätten, trots att du inte äger den. Vid belåning av bland annat bostadsrätt är bostadsrätten ofta säkerhet för lånet. Det skulle kunna innebära att om du inte har råd att betala dina skulder (innefattande lånet till banken) kan bostadsrätten utmätas för att banken ska få betalt.

Vid konkurs kan gåvor återvinnas

Enligt första meningen i 4 kap. 6 § konkurslagen går en gåva åter om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Med fristdagen avses dagen då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten. Återvinningsregeln är helt objektiv och det krävs inte att givaren var eller blev insolvent när gåvan fullbordades. I andra meningen, samma lagrum, ges bestämmelser om återvinning av gåva som skett tidigare än sex månader före fristdagen. Om gåvotagaren är närstående till givaren gäller en återvinningsfrist om tre år. Gåvotagaren kan undgå återvinning om den visar att gäldenären/givaren efter gåvan hade kvar utmätningsbara tillgångar som i värde uppenbart motsvarade hens skulder. Av bestämmelsens andra stycke framkommer att bestämmelserna gäller även köp, byte eller annat avtal, om det med missförhållandet mellan utfästelserna på båda sidor är uppenbart, att avtalet delvis har egenskap av gåva. Som närstående räknas bland annat den som är gift med gäldenären, syskon, barn m.m. (4 kap. 3 § konkurslagen).

I ditt fall skedde gåvan för två år sedan och det finns, beroende på omständigheterna, en risk att om du går i konkurs att konkursboet kan begära att gåvan återvinns. Om så sker kan bostadsrätten säljas för att täcka dina skulder. Vid försäljning kommer först banken som har säkerhet i bostadsrätten att få betalt och därefter dina borgenärer. Eftersom en återvinning av bostadsrätten avser halva bostadsrätten, kommer hälften av vad den säljs för i sådana fall att tillfalla din fru (då din fru inte är betalningsskyldig för dina skulder).

Undantag från utmätning

Det finns i utsökningsbalken beneficieregler innebärande att viss egendom inte ska utmätas. Bestämmelsen om utmätningsfrihet för bostadsrätter finns i 5 kap. 1 § första stycket p6 UB. Enligt rådande praxis ska utmätning inte ske av bostadsrätter som är avsedda som familjebostäder och inte i väsentlig mån överstiger ett värde om 300.000 kronor. Skyddet är dock ganska tandlöst då man inte tittar på belåningen av bostadsrätten utan endast marknadsvärdet. Det torde vara ovanligt att en bostadsrätt är värde mindre än 300.000 kronor, med tanke på belåningen av den bostadsrätt du beskriver är den värd mer.

Enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB ska Kronofogdemyndigheten i första hand utmäta egendom som kan användas till skuldens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den skuldskyldige. I den avvägning som ska göras, i fall när barn påverkas av utmätningen, ska det tas hänsyn till artikel 3.1 i FN:s barnkonvention. Att en bostads utgör ett barns hem kan exempelvis påverka hur länge borgenären kan behöva acceptera en löneutmätning från den skuldskyldige, istället för att bostaden utmäts. Det finns inte fastställs i praxis att hänsyn ska tas till barnkonventionen i avvägningen, däremot är Kronofogdemyndighetens tolkning att hänsyn ska tas till barnkonventionen. Sedan den 1 januari 2020 har barnkonventionens ställning stärkts genom att den införts som lag i svensk rätt.

Sammanfattningsvis finns det en risk att bostadsrätten kan utmätas. Bostadsrätten får som utgångspunkt bara utmätas om det kan visas att den tillhör dig. Om du däremot inte betalar lånen den är säkerhet för kan det medföra att den tas i anspråk. Vid utmätning ska bostaden i princip utmätas sist och det ska göras en avvägning när det finns barn i hemmet. Tyvärr är det oklart hur avvägningen ska ske och hur stor roll det kommer att spela. Det är tyvärr inte ovanligt att bostadsrätter, där det finns barn i hushållet, utmäts och säljs.

Då du skänkt din del av bostadsrätten till din fru finns det en risk om du går i konkurs att konkursboet kan begära återvinning av gåvan för att ta din andel i anspråk. Möjligheten att återvinna gåvan är dels beroende av hur lång tid det gått, dels om du efter gåvan hade utmätningsbara tillgångar som motsvarade dina skulder.

För det fall att det beslutas om utmätning av bostaden eller återvinning av gåvan går det att överklaga för prövning i domstol. Om så blir aktuellt kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 21 juli, klockan 11.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en tid som fungerar bättre för dig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare