Kan bodelning sker trots äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej!Min mormor har förlorat sin make. Make hade en dotter från tidigare förhållande (särkullbarn). När min mormor och den avlidne maken gifte sig skrev ett äktenskapsförord dom innebär att alla egendomar samt framtida förvärvade egendomar skall vara ägarens enskilda egendom. Min fråga blir nu om min mormor går helt lottlös efter 40 års äktenskap. Måste hon sälja deras gemensamma bostad (bostadsrättslägenhet) för att särkullbarnet ska få sitt arv (om särkullbarn inte väljer att avstå). Bostadsrättslägenheten ägdes av den avlidne (100%).Pengar som den avlidne hade på sina bankkonton. Räknas det som enskild egendom eller ska det ingå i bodelning?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, vill du veta om det finns möjlighet för din mormor att få del av giftorättsgodset trots att äktenskapsförord finns. Du undrar även om pengar som finns på ett bankkonto också räknas som enskild egendom. För att besvara din fråga, kommer jag att hänvisa till Äktenskapsbalken (ÄtkB).

Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan två makar och blivande makar. Makarna kan genom detta bestämma hur det de äger ska delas upp vid en eventuell separation/skilsmässa. Utan ett äktenskapsförord har vardera make enligt bodelningsreglerna i ÄktB rätt till hälften av allt de äger när en bodelning görs.

Ingår pengar på privat konto i äktenskapsförord?
Vid giftermål, äger makarna fortfarande sina tillgångar var. Detta spelar hursomhelst inte roll när det kommer till vad som räknas som enskild egendom samt giftorättsgods. Vid bodelning ska allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och ingår, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är sådant som hålls utanför bodelning och de finns i 7 kap. 2 § ÄktB.

Detta innebär att, för att pengar på privata konton ska undantas från en bodelning måste de ha gjorts till enskild egendom. Detta kan vara fallet om pengarna har tillförts en make p.g.a. arv, testamente eller gåva med förbehåll om att den ska vara fråga om enskild egendom. Pengarna kan även bli enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Är ett sådant upprättad och det är däri angiven att pengarna ska vara enskild egendom ska de således räknas som det.

Möjlighet till bodelning trots äktenskapsförord

Huvudregeln är pacta sunt servanda vilket innebär att avtal ska hållas. Det finns dock en möjlighet att jämka ett äktenskapsförord i 12 kap. 3 § ÄktB. Enligt bestämmelsen får ett äktenskapsförord jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta gäller oavsett av vilken anledning bodelning sker och kan även åberopas av den avlidnes rättighetsinnehavare.

Enskild egendom kan p.g.a. förevarande bestämmelse, dras in i bodelning och behandlas som giftorättsgods. Bestämmelsen är avsedd att användas för att ge den av makarna som är ekonomiskt svagare ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap.

Av förarbetena framgår dock att bestämmelsen ska behandlas restriktivt eftersom det rör sig om makarnas gemensamma vilja.

För att avgöra om oskälighet föreligger ska en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras. I förarbetena tas som ex. omständigheter som behovet av skydd för en ekonomiskt svagare make, utvecklingen av makarnas förmögenhetsbild och makarnas inbördes ekonomiska relationer. Det kan vara att ena maken har varit hemma och skött om hemmet medan den andra maken arbetat och båda makarna endast har enskild egendom. Jämkning kan även komma i fråga om egendomen som gjorts till enskild egendom och lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden.

Bestämmelsen kan appliceras även om det bara är ett villkor i hela äktenskapsförordet som är oskälig. Hela äktenskapsförordet måste alltså inte vara oskäligt för att jämkning ska äga rum. Av förarbetena följer dock att jämkning inte får innebära att en makes egendom överförs till den andra maken till förfång för den förste makens borgenärer.

Hur kan jämkning påkallas?
Prövning om ett äktenskapsförord är oskäligt och bör jämkas görs av domstolen efter ansökan från den som vill få äktenskapsförordet prövat.

Som ovan nämnt tillämpas jämkningsregeln restriktivt. Det finns inte så många rättsfall där HD har prövat frågan om jämkning som har blivit jakande. Ett betydande exempel är NJA 1993 s. 583 där jämkning inte beviljades. HD framhöll där att jämkning bör endast ske om oskäligheten beror på omständigheter som förelåg vid upprättandet och den i betydande grad missgynnar den ena maken.

Ditt fall
Svaret på din fråga är således att det finns en möjlighet till jämkning av äktenskapsförordet för att din mormor ska få ta del av den avlidnes enskilda egendom. Detta är dock väldigt restriktivt och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Och ja, pengar på konton kan räknas som enskild egendom om det står så i äktenskapsförordet.

Jag hoppas att detta var hjälpsam och återkom gärna med fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)