Kan betyg överklagas?

FRÅGA
Min konkreta fråga är, stämmer det att ett terminsbetyg inte kan överklagas?"Myndighetsutövning kan inte överklagas" heter det. Men det är visst en sanning med modifikation vad jag förstår. Myndighetsutövning som "gynnar" kan inte överklagas men däremot verkar det som att myndighetsutövning som "betungar" en individ kan överklagas.Det verkar finnas en del undantag och det verkar också som att vissa situationer hanteras inom kommunallagen istf förvaltningslagen mm. Svårt att reda ut tycker jag.Hur som helst, situationen är den att ett terminsbetyg i den kommunala grundskolans åk 7 har blivit felaktigt satt (försämrat från A till E i ett steg pga utebliven bedömning i samband med byte av skola). Skolverket hävdar att detta beslut inte kan överklagas, men säger också att rektor kan rätta ett "uppenbart felaktigt satt betyg" på begäran. Nästa instsns är kommunens klagomålsenhet, också enligt skolverket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är mycket riktigt så att betyg inte kan överklagas. Detta framgår av skollagens 28:e kapitel där ett antal beslut som kan överklagas räknas upp. Enligt 28 kap. 18 § (här) skollagen får andra beslut än de som räknas upp inte överklagas. Eftersom beslut om betyg inte räknas upp som ett beslut som kan överklagas är slutsatsen således att betyg inte kan överklagas.

Finner den som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt, se 3 kap. 20 § (här) skollagen. Felaktigheter som kan medföra ändringsskyldighet är att bedömningsunderlag har förbisetts eller att elevens frånvaro har beaktats i strid med gällande föreskrifter.

Man har rätt att genomgå prövning för betyg, 10 kap. 23 § (här) skollagen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan. Prövningen sker dock enligt Skolverket mot kunskapskraven för årskurs 9 i sin helhet i det aktuella ämnet.

Även om just detta beslut inte går att överklaga är påståendet om att myndighetsutövning inte går att överklaga inte korrekt, vilket du verkar ha förstått. Generellt sett krävs det tre saker för att ett beslut ska få överklagas; (1) man ska angås av beslutet, (2) beslutet ska ha gått en emot och (3) beslutet ska kunna överklagas. Detta framgår av 22 § förvaltningslagen (FL) som tillämpas i den mån en speciallag inte säger annat. För att avgöra om beslutet kan överklagas måste man oftast söka sig till den speciallag som är tillämplig i den aktuella situationen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?