Kan beslut om passansökan göras av enbart ena vårdnadshavaren?

Kan mitt ex som är barnets pappa ge mig fullmakt pga att han bor för långt bort när det är akuta papper som behöver hans underskrift så hinner inte den komma fram. Exempel som nu skulle vi fixa pass och jag hade gott om tid med att skicka fram och tillbaka papperna men ändå så hinner den inte fram. Då önskar jag fullmakt hur gör jag då om han inte beviljar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 


Grundläggande regler för vårdnadshavares beslutsfattande kring barnet

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem (6 kap 2§ FB). Baserat på frågan tolkar jag det som att ni har gemensam vårdnad över barnet. En vårdnadshavare bestämmer över sådant som angår barnets personliga angelägenheter (6 kap 11§ FB). Då ni båda är vårdnadshavare gäller denna bestämmelse er båda (6 kap 13§ FB)

Är beslut om pass av ingripande betydelse?

Är en av vårdnadshavarna förhindrad att ta beslut rörande barnets, som inte kan skjutas upp till senare, får den andra vårdnadshavaren ta beslut ensamt. Detta får dock inte gälla beslut som har en ingripande betydelse för barnets framtid. (6 kap. 13§ FB). Beslut som kan fattas på egen hand kan då vara vardagsrutiner, barnets kläder osv. 

Ett beslut om pass för barnet anses inte vara sådana vardagliga frågor, vilket innebär att båda föräldrarnas medgivande krävs. Om inte barnets vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande vid en passansökan, så ska ansökan avslås (7§ p. 2 passlagen). Ett undantag är om det är väldigt speciella omständigheter som gör att barnet kräver ett pass, detta undantag används dock inte särskilt ofta. 

Kan en fullmakt upprättas för att besluta om barnets personliga angelägenheter?

I det fall en vårdnadshavare inte har möjlighet att utöva sin vårdnad över barnet, så kan en fullmakt upprättas mellan vårdnadshavarna (2 kap. 10§ Avtalslagen). Fullmakten medför en rätt för den ena vårdnadshavaren att ensam ta beslut i frågor som angår barnet. Hur långt fullmakten sträcker sig beror på hur den utformas. Fullmakten bör bland annat innehålla namn samt personnummer på barnet. Det ska framgå tydligt vad fullmakten ska gälla, det vill säga vilka sorters frågor som vårdnadshavaren ska kunna ta ensamma beslut kring. Vad som är viktigt vid upprättandet av en fullmakt är att båda parter måste godkänna och underteckna avtalet. Man kan alltså inte upprätta en fullmakt mot den andra partens vilja. 

Vilka andra möjligheter finns att ta beslut ensamt?

Man kan vända sig till socialtjänsten för samtalsstöd för att lösa sådana situationer. Samtalsstödet går ut på att försöka medla mellan vårdnadshavarna och få de att komma överens (5 kap 3§ Socialtjänstlagen)

En sista utväg för att få ta sådana här sorters beslut på egen hand, utan den andra vårdnadshavarens samtycke, är att ansöka om ensam vårdnad över barnet. Detta kan ske genom en domstolsprocess, där att båda vårdnadshavarna eller endast en begär en förändring i vårdnaden (6 kap 5§ FB). Om man vill yrka på en förändring i vårdnaden så ska man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort barnet bor på (6 kap 17§ FB). Domstolen ska då ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5§ st. 2 FB). Ett sådant beslut är emellertid ganska svårt att få igenom, då domstolen i första hand ser att båda vårdnadshavarna kan ha vårdnad över barnet. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”