Kan arvet till en bröstarvinge villkoras i testamente och måste ett faderskapstest ske under frivilliga förhållanden?

Hej! Under mitt arbete med att upprätta mitt testamente ställdes jag inför ett problem. Jag har två söner som kommer att ärva mig. Nu är det så att det har hänt en del som gör att jag har fått starka misstankar om jag verkligen är far till en av sönerna. Har inga bevis men ett antal indicier som gör att jag tvivlar. Kan jag kräva att ett faderskapstest genomförs eller måste det ske på frivillig basis? Tilläggas kan att mitt förhållande till min son är mycket frostigt. Kan jag göra någon skrivning i mitt testamente som innebär att min son måste bevisa att han är min son och därmed har rätt till sin del av arvet?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har två söner och att båda juridiskt sett anses vara dina barn även om du misstänker att din ena son biologiskt sett inte är din son. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att du automatiskt ansetts vara fader till dina barn pga. äktenskap med barnens mor. I mitt svar kommer jag att hänvisa till lagar såsom Föräldrabalken (FB), Regeringsformen (RF) och Ärvdabalken (ÄB) eftersom dessa är relevanta för dina frågor.


Kan en skrivning göras i ditt testamente som innebär att din son måste bevisa att han biologiskt är din son för att få rätt till arvet?

Ett kort svar på denna fråga är nej, det går inte med juridisk verkan att införa en skrivning som innebär att din son, som juridiskt sett är din son, måste bevisa att han är din son för att han ska få rätt till sitt arv. I Sverige finns det inte juridisk möjlighet att göra sina barn arvs lösa. När du avlider kommer dina barn att utgöra s.k. bröstarvingar, och dina barn har rätt att ärva dig ( 2 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge har man alltid vid arv rätt till sin laglott, denna består av hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten utgör hälften av kvarlåtenskapen och laglotten består utav hälften av arvslotten. Dina barn har alltid rätt att kräva ut sin laglott, om du därmed skulle inkludera ett krav på att din son måste bevisa att han är din son, har han rätt att påkalla en jämkning av ditt testamente ( 7 kap. 3 § ÄB). En jämkning av testamentet innebär att vissa krav eller villkor kan lämnas utan hänseende. Kravet du skulle uppställa i testamentet inkräktar på din sons rätt till sin laglott och kan därför vid en jämkning lämnas utan hänseende. Din son kommer därmed kunna ärva sin laglott utan att behöva bevisa att han är din son. Dock är det endast bröstarvingar som har rätt till laglotten och man kan endast utgöra en bröstarvinge om man är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn. Om ditt faderskap till din son skulle upphävas skulle han därför inte anses utgöra en bröstarvinge och han skulle därmed inte ha rätt till laglotten eller arvet, förutsatt att du inte inkluderar honom i ditt testamente.


Hur kan ett faderskap upphöra och krävs det frivillighet för att ett faderskapstest ska genomföras?

Det är endast domstol som kan upphäva ett faderskap. En man som på grund av äktenskap ska anses som far till ett barn har rätt att väcka talan i domstol mot barnet och yrka att rätten ska förklara att denne inte är far till barnet ( 3 kap. 1 § FB). Detta inneäbr att du har rätt att föra talan i domstol om att upphäva faderskapet. När denna typ av talan förs beaktar rätten om det är utrett att modern till barnet haft samlag med någon annan än mannen, om det pga. barnets arvsanlag eller någon annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen inte är barnets far, om barnet har tillkommit före äktenskapet eller under äktenskapet men makarna levt isär ( 1 kap. 2 § FB). Att man beaktar om “det på grund av. barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet som kan hållas för visst att mannen inte är barnets far” kan syfta till ett fadeskapstest. Om det finns ett faderskapstest som bevisar att du ej är far till din son kan detta därmed beaktas vid en process om hävande av faderskap.


Enligt svensk grundlag är var och en gentemot det allmänna skyddad att mot påtvingat kroppsligt ingrepp ( 2 kap. 6 § RF). Detta innebär att man inte kan tvinga någon att ta ett faderskapstest eftersom detta anses vara mycket integritetskränkande.  Det kan dock göras undantag i vissa fall, och ett sådant undantag framgår av 1 och 2 § lag om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Domstolen har rätt att besluta om en rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Detta innebär att om du för en talan i domstol angående att upphäva faderskapet så har du även rätt att begära att rätten ska besluta om en rättsgenetisk undersökning av din son. Det är dock upp till rätten att avgöra om dem ska besluta om detta eller ej. Om dem belsutar att undersökningen ska ske och det framgår att du ej är din sons biologiska fader så kan det utgöra en grund för ett upphävande av faderskapet.


Vad gäller sammanfattningsvis?

Sammanfattningsvis kan du inte uppställa ett krav i ditt testamente som innebär att din son måste bevisa att han är din son för att få ärva dig. Din son har alltid rätt till sin laglott eftersom han utgör din bröstarvinge, detta innebär dock att han inte har rätt till hela ditt arv utan endast den del som utgör laglotten. Rätten till laglotten kan inte inskränkas genom ett testamente och din son kommer ha rätt att jämka ditt testamente om ett sådant villkor inkluderas. Om ditt faderskap kan upphävas kommer din son inte längre utgöra din bröstarvinge varvid han inte kommer att ha rätt att ärva dig. Om du skulle önska att upphäva faderskapet kan du föra en talan om detta i domstol, och under prövningen kan domstolen besluta att din son ska genomföra ett faderskapstest. I Sverige är man skyddad från kroppsliga ingrepp såsom faderskapstest och vanligtvis krävs därför frivillighet när ett sådant test ska göras. Om domstolen däremot under en talan i domstol om upphävande av faderskap tar beslutet att ett sådant test ska göras krävs inte frivillighet. Du kan däremot inte besluta att din son ska göra ett faderskapstest, det kan endast domstolen besluta under nyss nämnda omständigheter.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000