Kan andra arvingar göra anspråk på fastighet som givits i gåva?

2019-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har fått ett hus som gåva från min mor för 10 år sedan. Följande formulering finns i gåvobrevet:Denna gåva ska vara enskild egendom för gåvotagaren och skall därmed inte utgöra giftorättsgods i gåvotagarens hushåll.Min mor är fortfarande i livet. Men nu gör min avlidna systers barn anspråk på att ärva halva fastigheten nä min mor avlider. Det var det min mor ville undvika. Det finns inga andra syskon. Räcker denna formulering, det talas på er sida om att det måste skrivas att det INTE ska betraktas som förtida arv. Kan det isf kompletteras?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns mycket riktigt en presumtion om att gåvor som en förälder ger till sina barn under sin livstid räknas som förskott på arv. Detta framgår av 6 kap 1 § ärvdabalken. Presumtionen bryts dock om gåvogivaren uttrycker en vilja att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv. En sådan viljeyttring kan göras antingen i gåvobrev eller framkomma senare. Exempelvis kan det göras i testamente, men även en muntlig förklaring kan fungera. Det är dock bättre att din mor uttrycker sin vilja i skrift eftersom det är lättare att bevisa. Att det står i gåvobrevet att huset är enskild egendom är dock inte samma sak som en föreskrift om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, så den formuleringen räcker inte i sig.

Jag vill också poängtera att även om gåvan skulle räknas som förskott på arv så innebär det inte att dina systerbarn får någon rätt till fastigheten i sig. Att en gåva räknas som förskott på arv innebär att dess värde fiktivt läggs till kvarlåtenskapen när det ska avgöras hur stor andel varje arvinge ska få. Det innebär oftast att de arvingar som inte fått någon gåva får mer av kvarlåtenskapen medan gåvomottagaren får mindre, eller inget alls om gåvans värde är högt. Om gåvan är värd mer än den andel gåvomottagaren har rätt till finns heller ingen skyldighet att "betala tillbaka" överskjutande värde, vilket framgår av 6 kap 4 § ärvdabalken. Du kommer alltså att kunna behålla huset själv, men du kanske inte får något övrigt arv efter din mor om gåvan avräknas som förskott.

Den enda risk som finns att du kan behöva återbära något av fastighetens värde är om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap 4 § ärvdabalken blir aktuellt. Paragrafen tillämpas på gåvor som anses kunna likställas med ett förordnande i testamente. Detta gäller dels gåvor som ges när givaren ligger för döden och dels gåvor där givaren i praktiken behåller egendomen fram till sin död. I ditt fall skulle ett exempel kunna vara om din mor bor kvar i huset under resten av sitt liv. Dina systerbarn är s k bröstarvingar till din mor och har rätt till laglott när hon går bort. Om det förstärkta laglottsskyddet tillämpas kommer laglotten att beräknas som om fastighetens värde ingick i kvarlåtenskapen och om det inte finns egendom nog för att täcka dina systerbarns laglott kan du behöva återbära så pass mycket att de får ut den.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1105)
2020-06-02 Reglera förskott på arv i gåvobrev
2020-06-02 Är fastighetsköpet till underpris ett förskott på arv?
2020-06-02 Ska fastighetsaffären räknas som förskott på arv och i så fall hur stort belopp utgör förskottet?
2020-05-31 Lån och förskott på arv

Alla besvarade frågor (80669)