Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?

2020-08-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Har en fråga ang vårt barnbarn som är omhändertagen Lvu sedan tre år tillbaka.Och är på ett boende.Han är 13 år och har diagnosen adhd, har gjortStora framsteg sedan han kom dit och vi anserAtt han snart är färdig där..Men föräldrar har också en hel del att jobba med fortfarande och har inte inte kommit lika långt i sin behandling och som vi ser på saken och även Socialen har gjort den bedömningen.Vi har haft och har väldigt bra kontakt med vårtBarnbarn som är hos oss på alla skollov mm ochDet fungerar väldigt bra på alla sätt.Har vi någon möjlighet att ta över vårdnaden närHan anses klar på boendet och när föräldrarna inte ligger i fas med ang vårdnaden.Vi har haft diskussioner med socialen men jag tycker att vi inte får något direkt svar.Kan vi vända oss till domstol och söka vårdnaden?Hoppas på svar//
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om ni på något sätt kan ta över vårdnaden om ert barnbarn mot bakgrund av att barnets föräldrar inte kommit lika långt i sin behandling. Jag tolkar det även som att ni undrar hur ni kan gå tillväga för att ansöka om vårdnaden om barnbarnet. Därför kommer jag i huvudsak använda mig av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (nedan förkortad LVU), föräldrabalken (nedan förkortad FB), socialtjänstlagen (nedan förkortad SoL) och socialtjänstförordningen (nedan förkortad SoF).

Vårdnaden om barnet
Huvudregeln är att barnet från födseln står under vårdnad av båda föräldrarna, om de är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam (6 kap. 3 § stycke 1 FB). Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill de gemensamt utöva vårdnaden ska rätten på talan av dem besluta om detta (6 kap. 4 § stycke 1 FB). Jag tolkar det som att ert barnbarn står under vårdad av båda hans föräldrar då det inte framgår någon information som tyder på något annat.

Anledning till att ändra i vårdnaden om barnet
Rätten kan besluta om ändring i vårdnaden, om en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet, gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet. Detta ska medföra en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § stycke 1 FB). Om det aktuella barnet står under båda föräldrarnas vårdad och gäller bristen en av dem, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Men brister även denne i omsorgen om barnet, ska rätten istället flytta vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 7 § stycke 2 FB). För att en överflyttning av vårdnaden ska kunna aktualiseras krävs det i allmänhet att barnet varit föremål för vård enligt LVU, men det är inte alltid nödvändigt.

I ditt barnbarns fall verkar han som sagt stå under båda föräldrarnas vårdnad. Till detta har och är barnet fortfarande föremål för vård enligt LVU. Eftersom jag inte känner till de exakta omständigheterna och anledningarna till vården, kan jag enbart utgå ifrån de omständigheter som du nämner i din fråga. Jag tolkar det som att ert barnbarn omhändertagits och beretts vård till följd av förhållanden i hemmet eftersom du i omständigheterna nämner att hans föräldrar också befinner sig i en behandling. För att vård enligt 2 § LVU ska beslutas så krävs det att barnet utsatts för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande i form av sexuellt utnyttjande av olika slag, brister i omsorgen där barnet utsätts för vanvård eller något annat förhållande i hemmet (2 § LVU). Dessa är alla faktorer som spelar in i rättens beslut om att ändra i vårdnaden eftersom föräldern vid utövandet av vårdnaden antigen ska ha gjort sig skyldig till misshandel, försummelse eller i övrigt brustit i omsorgen om barnet.

Föräldrarna verkar av omständigheterna att döma "ingå" i behandlingen för barnets LVU-vård. Därför borde ovanstående bestämmelse gällande överflyttning av vårdnaden kunna appliceras på detta fall. En sådan överflyttning får inte ske annat än om det finns någon annan lämplig person som är villig att ta över och utöva vårdnaden (6 kap. 10 a § stycke 1 FB). Det krävs också att barnet har ett såpass gott förhållande till denne att han rimligen bör kunna acceptera denne som vårdnadshavare. Det kan vara både till barnets för- och nackdel att placeras hos dess släktingar. Det kan antingen främja barnets samhörighet med dess anhöriga och andra närstående samt dess kontakt med hemmiljön. Men det kan också medföra att barnets kontakter med andra närstående försvåras, exempelvis om det föreligger konflikter mellan dessa grupper eller om förhållandet mellan grupperna är ansträngt. Detta är något som avgörs i varje enskilt fall.

Det vi ovanför kan konstatera är att det kan finnas anledning att anta att ändring i vårdnaden om ert barnbarn kan komma att genomföras. Det är däremot svårt för mig att kunna göra en fullständig och mer ingående utredning kring detta eftersom jag inte har tillräckligt med omständigheter. Jag kommer därför fortsättningsvis förklara vem som äger talerätt i fråga om ändring i vårdnaden.

Talerätt i fråga om ändring i vårdnaden
Det är socialnämnden som har talerätt och kan föra talan vid domstol om vårdnaden ska tas ifrån en förälder som är olämplig som vårdnadshavare enligt ovanstående. Det är nämnden i den kommun där barnet bor som ska göra framställan eller ansökan till domstolen, om nämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnaden om barnet (6 kap. 7 § stycke 4 FB). Väcker nämnden talan agerar den som part i domstol. Talan väcks genom att socialnämnden lämnar in en stämningsansökan.

Får socialnämnden veta att en eller båda föräldrarna är olämpliga vårdnadshavare är nämnden skyldig att ta upp frågan om ändring av vårdnadsförhållandet vid domstol (5 kap. 2 § stycke 1 SoF). Det är enbart socialnämnden som får besluta om att väcka en sådan talan vid domstol. Detta eftersom nämnden inte kan delegera sin beslutanderätt i dessa fall (10 kap. 5 § stycke 1 SoL).

Detta innebär därför att ni inte på egen hand kan väcka talan vid en domstol gällande er vårdnadsfråga. Det är upp till socialnämnden att göra. Men om en förälder brister i omvårdnaden på ett sådant sätt att ett ingripande med stöd av 2 § LVU görs, så kan denne komma att riskera att fråntas vårdnaden om sitt barn.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att barnet som huvudregel står under en eller båda föräldrarnas vårdnad. Rätten kan däremot besluta om ändring i vårdanden om en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till diverse handlingar, som kan bedömas medföra bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Socialnämnden har talerätt i sådana fall. Det innebär att det enbart är nämnden som kan föra en sådan talan vid domstol.

Av de begränsade omständigheter som du framför kan sägas att ni verkar ha ett gott förhållande gentemot varandra. Mot bakgrund av att han är hos er under samtliga skollov så borde det vara sannolikt att han själv borde kunna acceptera er som vårdnadshavare. Det är dock upp till nämnden och rätten att ta ställning till er lämplighet och vilja att ta över och utöva vårdnaden om barnbarnet.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor och funderingar, trots att det inte finns så mycket jag kan råda er att göra mer än att vara ihärdiga och ha tålamod. Skulle ni vara i behov av ytterligare juridisk hjälp, kan ni komma i kontakt med någon av våra jurister via info@lawline.se.

Jag får önska er ett varmt lycka till. Ha en fortsatt fin sommar!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?