Kameraövervakning på arbetsplats

2018-10-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
HejVi har upptäckt att vår chef har monterat dolda kameror i våra gemensamma utrymmen, t.ex. matsal och rastutrymmen.Vi vill nu veta hur vi kan anmäla företaget och för vad, för detta kan ju inte vara ok?!Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dataskyddsförordningen

För privata verksamheter som inte utför en uppgift av allmänt intresse har lättnader gjorts genom den nya dataskyddsförordningen som började gälla i augusti i år. Numera behövs inte längre tillstånd för kameraövervakning med anledning av den nya dataskyddsförordningen har ansetts innehålla tillräckliga regler för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Detta förutsätter dock att företaget uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Innan kamerabevakning sker ska företaget göra en intresseavvägning om egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det måste alltså finnas ett berättigat intresse för att kamerabevaka, t.ex. förebygga och utreda brott.

Upplysning

En upplysning om kamerabevakning måste lämnas genom tydlig skyltning och om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid bevakningen ska en särskild upplysning lämnas om det, (15 § kamerabevakningslagen).

Arbetsgivares förhandlingsskyldighet

För arbetsgivares beslut om kamerabevakning av en arbetsplats anges särskilda bestämmelser om förhandlingsskyldighet, (21 § kamerabevakningslagen). Det innebär att arbetsgivaren på eget initiativ måste förhandla med arbetsorganisationen vid beslut om viktigare förändring av sin verksamhet eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. Endast om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet, (11 § lag om medbestämmande i arbetslivet). Vidare gäller att den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats genom kamerabevakning inte obehörigen får röja eller utnyttja det som han eller hon fått veta om någon enskilds personliga förhållanden (22 § kamerabevakningslagen).

Sammanfattning

För privata verksamheter krävs alltså inget tillstånd för kamerabevakning. Däremot är företaget skyldig att göra en intresseavvägning för att kamerabevakning ska kunna ske enligt dataskyddsförordningens bestämmelser. Vidare ska företaget också lämna upplysningar om att kamerabevakning sker och fullfölja sin förhandlingsskyldighet med arbetsorganisationen.

Vad kan ni göra?

Om arbetsgivaren inte har följt reglerna för dataskyddsförordningen kan ni göra en anmälan hos Datainspektionen som kan besluta om sanktionsavgifter och varningar, samt tillsyn. Datainspektionens beslut kan dock överklagas. Vid överträdelse av kamerabevakningslagen ex. om arbetsgivaren har brustit i sin upplysning och förhandlingsskyldighet har ni rätt till ersättning om ni lidit materiell eller immateriell skada till följd av överträdelsen. Ni kan således begära skadestånd hos allmän domstol, (28 § kamerabevakningslagen, artikel 82 EU:s dataskyddsförordning).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll