Juridiskt ansvar och underhållsskyldighet för barn

2013-10-09 i Barnrätt
FRÅGA
Min man och jag ligger i skilsmässotvist. Vi har två gemensamma barn, 13 och 18 år. Hur länge har föräldrarna det juridiska ansvaret för sina barn, efter att de fyllt 18 år?
SVAR

Hej! Tack fördin fråga.

Vid ansvar förbarn skall man skilja mellan det juridiska ansvaret och underhållsskyldighet. Detjuridiska ansvaret stadgas i 6 kap. 1 § och 6 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken därdet föreskrivs att den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnetspersonliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad,trygghet och god fostran blir tillgodosett. Vidare stadgas att vårdnadshavarensvarar för den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling ochövriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställandeförsörjning och utbildning. I det juridiska ansvaret ingår även förvårdnadshavare att ha barnet under uppsikt i syfte att hindra att barnetorsakar skada för någon annan. Detta juridiska ansvar i form av vårdnadenföreligger enligt 6 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken tills det att barnet fyllerarton år eller dessförinnan ingår äktenskap. Någon juridiskt ansvar efter detatt barnet har fyllt arton år föreligger således inte.

Vidare skalläven nämnas underhållsskyldigheten som i vissa fall kan föreligga en ytterligaretid efter det att juridiskt ansvar har upphört. Enligt 7 kap. 1 § 1 st.föräldrabalken skall föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som ärskäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vidbestämmande av underhållsskyldighet skall hänsyn tas till barnets inkomster ochtillgångar samt sociala förmåner. Enligt 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken upphörunderhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Går barnet i skola efterdenna tidpunkt är förälder underhållsskyldig under den tid som skolgång pågår,dock längst till barnet fyller tjugoett år. Med skolgång avses studier igrundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning.

Sammanfattningsviskan därmed sägas att juridiskt ansvar och underhållsskyldighet föreligger tillsdet att barnet fyller arton år. Efter artonårsdagen kan i vissa fall enfortsatt underhållsskyldighet föreligga om barnet går i skolan, underförutsättning att det rör sig om grundskola, gymnasieskola eller annanjämförlig utbildning. Underhållsskyldighet föreligger som längst tills barnetfyller tjugoett år.

Vänligen,

Matilda Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81726)