Juridisk rättvisa i en brottmålsrättegång

2020-07-22 i Domstol
FRÅGA
Hur kan man finna en "juridisk rättvisa" mellan åklagaren och den åtalade i enbrottsmålsrättegång ? Jag menar, åklagaren har erfarenhet genom 100-tals fallsom denne har gått igenom och därmed vet denne redan i förväg hur allt skallläggas upp inför huvudförhandlingen. Den åtalade däremot, vet i stort sett ingentingom vare sig erfarenhet eller taktik. Min fråga är alltså : hur skall den sk "juridiskarättvisan" få göra sig gällande i ett sådant mål ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man talar om rättvisa i rättsprocesser är det sällan som någon parts erfarenhet blir ett relevant hinder som skulle tyda på orättvisa. I det enskilda fallet kan dock den ena partens erfarenhet och egenskap av myndighet medföra stor påverkan på en rättegång.

Det som gör att en brottmålsrättegång ändå förefaller rättvis mellan parterna är de många rättigheter den tilltalade har. Dels förekommer rättigheter i svensk lag, dels enligt europarätten. Exempel på det senare är rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Av artikeln framgår bland annat att den som är anklagad för ett brott har rätt till en försvarare. Den rätten består även om den anklagade måste betala försvararen från egna medel.

Att ha en försvarare på sin sida kompenserar alltså för den erfarenhetsskillnad som annars föreligger mellan en åklagare och den tilltalade.

Ytterligare som talar för juridisk rättvisa i brottmålsprocessen är att åklagaren har full bevisbörda. Det är åklagaren som ska bevisa det ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte har begått den brottsliga handlingen som görs gällande enligt gärningsbeskrivningen. Beviskravet är således väldigt högt ställt.

Även brottmålsprocessen som sådan genomförs på ett sätt för att garantera rättvisa. Bland annat genom det kontradiktoriska förfarandet där den anklagade har rätt att alltid komma till tals och kommentera den bevisning och de påståenden som åklagaren gör.

Den juridiska rättvisan ligger också i att den anklagade har en grundlagsstadgad rätt i att få anklagelsen mot honom prövad i en opartisk och objektiv domstol.

Hoppas mitt svar varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (483)
2021-02-28 Vad innebär prövningstillstånd?
2021-02-28 Kan jag stämma kommunen?
2021-02-28 Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?
2021-02-28 Vem leder en förundersökning?

Alla besvarade frågor (89888)