Jävig eller inte?

2020-04-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi har ansökt om bygglov och fått avslag. Vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden är kompis med våra grannar som är de enda som satt sig emot avstyckningen. (Bilder på fb när hon som liten plockade vitsippor på grannens tomt). Är vice ordförande jävig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om Vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden är jävig då han är vän med din granne, eftersom du har fått ett avslagsbeslut på din ansökan. För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för när man behöver bygglov och därefter bedöma om vice ordförande har varit jävig eller inte, och slutligen hur du kan gå tillväga om du anser att beslutet är felaktigt.

Bygglov

Bygglov krävs enligt plan och bygglagen i tre olika situationer. Nämligen vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad som inte innebär en tillbyggnad. Att det är ett krav innebär att det inte är tillåtet att uppföra en nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring utan att ha fått ett tillstånd för detta från miljö - och byggnadsnämnden från den kommun man bor i, se 9 kap. 2 § och 12 kap. 1 § PBL. I ditt fall har du ansökt om bygglov men fått avslag på din ansökan och du anser att beslutet kan vara jävigt.

Har vice ordförande varit jävig?

Plan och bygglagen innehåller inga bestämmelser om jäv, detta innebär att man får vända sig till de allmänna reglerna i Förvaltningslagen för bedömningsunderlag i denna frågan. Att en person är jävig ska förstås på så sätt att personen som handlägger ett ärende hos myndigheten kan påverka beslutet på ett sätt som inte är tillåtet. Frågan på när man är jävig, kan besvaras på lite olika sätt, se 16 § FL.

Utifrån din fråga kan jag enbart utläsa att vice ordförande har en vänskaplig relation med till din granne vilket möjligtvis kan aktualisera 16 § p. 4 FL där beslutsfattaren är jävig om det finns en särskild omständighet som gör att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Frågan är då om vice ordförandes vänskap med din granne kan utgöra en sådan särskild omständighet som avses i lagens mening, svaret på detta skulle kunna vara JA, men det kräver en bedömning i det särskilda fallet vilket jag inte kan göra. Exempelvis skulle man behöva bedöma om grannen har något särskilt intresse av att du inte beviljas bygglov eller någon annan liknande omständighet.

Följden av att en beslutsfattare är jävig, är att denne inte får handlägga eller ta del av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs, se 17 § FL. Men i ditt fall saknar det någon betydelse då du redan har fått ett avslagsbeslut på din ansökan. Med detta sagt blir beslutet inte ogiltigt även om man bedömer att vice ordförande har varit jävig.

Vad kan du göra?

Du har två möjligheter till ditt förfogande. Du kan först och främst överklaga beslutet om du anser att det har fattats på felaktiga grunder. Detta ska ske skriftligen där du anger vilket beslut det gäller, vilken ändring som du begär och på vilka grunder som du överklagar. Överklagandet ska i sin tur skickas till miljö- och byggnadsnämnden senast 3 veckor från den dag du har tagit del av avslagsbeslutet. Om överklagandet är korrekt prövas det av Länsstyrelsen, se 13 kap. 3 § PBL. Men du kan även skicka in en ny ansökan, eftersom ett avslagsbeslut inte innebär att man inte kan söka på nytt!

Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (579)
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?
2020-11-21 Hur lång tid får en överklagan ta?
2020-11-18 Vad kännetecknar ett förvaltningsbeslut?

Alla besvarade frågor (86528)