Jäv i allmän förvaltningsdomstol

2016-02-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får samma domare vara med 2 gånger, först i förvaltnings rätten o sen kammarrätten o bestämma samma sak? Då har man ingen chans o vinna ... Eller iaf få en chans. Kan man byta ut domaren? Eftersom ja tkr hon känns jävig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då detta gäller rättskipning i dels en förvaltningsrätt och dels en kammarrätt är förvaltningsprocesslagen (1971:291), förkortad FPL tillämplig, se 1 § FPL. För den som handlägger ett mål hänvisar 41 § FPL till reglerna om jäv mot domare i 4 kapitlet rättegångsbalken, förkortad RB.

Enligt 4 kapitlet 13 § 7 p. RB är en domare jävig att handlägga ett mål om domaren tidigare fattat ett beslut om saken, s.k. tvåinstansjäv. Beslutet kan ha fattats hos domstol eller annan myndighet än domstol. En domare som vet om att en omständighet möjligtvis kan utgöra jäv ska på eget initiativ ta upp saken, se närmare 4 kapitlet 14 § RB. Enligt samma bestämmelse får en part invända om domarjäv vid sin första talan i målet sedan parten fick reda på omständigheten som gav anledning till jävet.

Om en fråga om domarjäv, i rätt tid, har väckts av en part ska rätten så snart som möjligt meddela beslut om detta, se närmare 4 kapitlet 15 § RB. Domaren som jävet har uppkommit mot ska ej delta i handläggningen av målet enligt ovan angivna bestämmelse.

Sammanfattningsvis kan omständigheten i ditt fall möjligtvis medföra att tvåinstansjäv föreligger. Om domaren självmant inte gör detta gällande är det upp till dig vid din första talan i rätten att invända, därefter ska domstolen fatta ett beslut om detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?