Jäv enligt kommunallagen och förvaltningslagen - skillnader/likheter?

Vad är för likheter och skillnader mellan bestämmelserna i KL (kommunallagen) och FL (förvaltningslagen) om Jäv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ja, för det första finns det tre olika målgrupper för jävsreglerna i KL; fullmäktige (5 kap. 20-20b §§), nämnder (6 kap. 24-27 §§) och revisorer (9 kap. 4-6 §§). För revisorer ska samma jävsgrunder som för nämnder gälla.

Fullmäktiges jävsgrunder (KL 5 kap. 20 § 1 st.) är snäva och omfattar bara ärenden som personligen rör ledamoten själv (sakägarjäv), ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående (släktskapsjäv). Jävsreglerna är alltså begränsade till den innersta kretsen. Därtill ska uttrycket "personligen berör" förstås som att det krävs den hög grad av individuell koppling mellan ledamotens intresse och det aktuella ärendet.

Mer utvidgade är jävsgrunderna för nämnder. I KL 6 kap. 25 § anges åtta grunder uppdelade på fem punkter som anses utgöra jäv:

1. om saken angår honom [ledamoten] själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, (sakägar-, släktskaps- och intressejäv)
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, (ställföreträdarjäv)
3. om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till, (tillsynsjäv)
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (ombuds- och biträdesjäv)
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. (delikatessjäv)

FL:s jävsgrunder anges i 11 § och är i stort identiska med de för kommunala nämnder. Skillnaden ligger i p 3 som istället lyder som följande:

"om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken". Denna typ av jäv kallas tvåinstansjäv.

I övrigt föreligger ganska små skillnader mellan FL:s och KL:s jävsgrunder. Hoppas att detta har varit till hjälp! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem här!

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000