Jämkning i testamente för att få laglott

jämkning av testamentet för utfåedet av din laglott, men att testamentet i övrigtska bli juridisktgällande i förhållandetill di

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du vill veta huruvida det är möjligt att kräva jämkning av ett testamente endast för utfående av laglotten och i övrigt acceptera testamentet.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB). Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn. Dessa kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).

En bröstarvinge har alltid rätt att få sin laglott (7 kap 1 § ÄB). För att få ut laglotten krävs dock att bröstarvingen påkallar jämkning i ett testamente. Om bröstarvingen inte inom sex månader efter att denne erhöll del av testamentet påkallat jämkning genom att ge testamentstagaren sitt anspråk tillkänna eller genom att väcka talan mot honom, har bröstarvingen förlorat sin rätt (7 kap 3 § ÄB).

Ett testamente ska delges en arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, ifråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs dock inte med en arvinge som har godkänt testamentet (14 kap 4 § ÄB).

Det är alltså möjligt som bröstarvinge att påkalla jämkning i ett testamente endast för att få ut sin laglott. Övriga delar av testamentet kommer i så fall vara gällande. I 14 kap 5 § ÄB föreskrivs en möjlighet att föra ogiltighetstalan mot ett testamente i sin helhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000