Jämkning av trafikförsäkringsavgift

2016-06-29 i Fordringar
FRÅGA
Krav på ca 70 000kr till trafik föreningen. Pga att jag glömde ställa av en gammal skrotbil. Är detta kravet lagligt.
SVAR

Hej!

Regler om trafikförsäkring finns i Trafikskadelagen (här). Enligt 2 § 1 och 2 st. framgår att det finns en försäkringsplikt för ägare till motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret. Enligt 34 § 1 st. har Trafikförsäkringsföreningen rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av den försäkringspliktige för den tid denne inte har fullgjort sin försäkringsplikt. Enligt 34 § 4 st. kan denna avgift sättas ned av en domstol om det finns särskilda skäl. Det finns således möjlighet till jämkning av trafikförsäkringsavgiften. I paragrafens förarbeten, prop 1977/78:16 s. 51 och 60 f. (här), står det att avgiften kan sättas ned eller helt falla bort om den med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt hård. Exempel på detta är dels då den försäkringspliktige till följd av sjukdom inte kunnat fullgöra sin plikt och avgiften avsevärt överstiger vad denne skulle ha erlagt i försäkringspremier om fordonet varit försäkrat, dels då den försäkringspliktige har kunnat visa att fordonet har förvarats på ett sådant sätt att det inte kunnat användas under den aktuella tiden. För att få framgång med talan om jämkning måste du således kunna påvisa att något av ovanstående exempel är aktuellt i ditt fall.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86450)