Jämkning av testamente, laglott & förskott på arv

Kan bröstarvingar begära jämkning av engåva glr en bostadsrätt med värde 4 milj ? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En bröstarvinge har rätt att påkalla jämkning av ett testamente för att få ut sin laglott (hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge). Jag tolkar din fråga som om du vill veta om en bröstarvinge kan påkalla en sådan jämkning, samt hur detta förhåller sig till när en av bröstarvingarna har fått en gåva. Om jag har missförstått din fråga är du varmt välkommen att höra av dig till lawline igen.


Regler om fördelning av arv finns i Ärvdabalken (nedan förkortad ÄB).


Jämkning för att få ut laglott 

Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge utgör hans laglott (7 kap 1 § ÄB). Detta är en skyddsregel som innebär att bröstarvingar har en rätt till hälften av arvslotten genom att påkalla jämkning av ett testamente (7 kap 3 § ÄB). Jämkningen måste påkallas inom 6 månader (7 kap 3 § 3 st ÄB).


Förskott på arv och gåvor

En bröstarvinge som har fått ett förskott på sitt arv ska avräkna detta på hans laglott (7 kap 2 § ÄB). Bestämmelser om förskott på arv hittar vi i 6 kap ÄB. En gåva som en arvlåtare har gett till en bröstarvinge kommer att antas utgöra ett förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska avräknas när arvet fördelas. Att gåvan antas utgöra ett förskott på arvet är en presumtion, som kan brytas om arvlåtaren har gett uttryck för en vilja att en avräkning inte ska ske (6 kap 1 § ÄB).


Avräkning med hänsyn till laglott och förskott

Om ett testamente inskränker på en bröstarvinges laglott kan som ovan nämnts kan jämkning påkallas. För att beskriva hur en avräkning sker med hänsyn till laglott och förskott enligt 7 kap 2 § ÄB kommer jag illustrera med ett exempel:

X har dött och lämnar efter sig en kvarlåtenskap om 400 000 kr. X har 3 barn (A, B och C). Enligt ett testamente ska all kvarlåtenskap gå till barnet B. A har fått en gåva som utgör ett förskott av arv på 50 000 kr. Vid beräkning av fördelningen ska kvarlåtenskapen (400 000 kr) ökas med förskottet (50 000 kr), vilket ger oss 450 000 kr. Detta ska sedan delas på antal arvingar (3), 450 000 / 3 = 150 000 kr. Laglotten är således 150 000 / 2 = 75 000 kr.


As förskott ska avräknas från laglotten, 75 000 - 50 000 = 25 000 kr. C får ut sin laglott, 75 000 kr, och B 300 000 kr.


Sammanfattning

Ett testamente som inskränker på bröstarvingars laglott ger bröstarvingarna en rätt att påkalla jämkning för att få ut hälften av arvslotten. En gåva, som utgör ett förskott på arv, ska avräknas från laglotten vid fördelningen.


Jag hoppas att mitt svar har varit hjälpsamt och gav lite klarhet i din fråga. Annars är du som sagt varmt välkommen att höra av dig igen.


Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning