Jag vill inte stå kvar på bolånet på huset när jag separerat från min sambo. Vad kan jag göra?

2019-01-26 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min före detta sambo köpte hus 2017. September 2018 flyttade jag till lägenhet då vi gick isär. Jag står fortfarande på halva bolånet men han betalar. Han säger att han ska bo kvar i huset men att han inte får stå på huslånet själv. Jag vill inte behöva stå på ett hus jag inte bor i då jag inte litar på honom och vi ligger dessutom i vårdnadstvist. Hans mamma har även flyttat in i huset. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så vill du veta hur du och din sambo ska göra när ni nu separerat från att vara sambos. Eftersom ni har varit sambos är det Sambolagen som blir tillämplig för att besvara första frågan.

Eftersom att du har flyttat ut från ert gemensamma boende är ni inte längre sambos (2 § första stycket, andra punkten, sambolagen). Du skriver att ni har ett gemensamt hus. För att besvara din fråga så antar jag att ni köpt huset ihop för att bo gemensamt i, och att den därmed utgör gemensamt boende (3 § Sambolagen).

Nu när ert samboförhållande har upphört, kan någon av er eller båda, begära att samboegendomen ska fördelas er emellan genom bodelning (8 § Sambolagen). Du skriver inte om ni har ett samboavtal, men om ni inte har det ska all gemensam egendom, inklusive huset, ingå i en sådan bodelning (9 § Sambolagen). En begäran om en sådan bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 stycket Sambolagen).

Eftersom din fråga berör er bostad, tänker jag skala ner mitt svar till att bara beröra denna del i bodelningen.

Det finns en regel som säger att den mest behövande av er har rätt att få bostaden på sin lott (16 § andra stycket, Sambolagen). En förutsättning för att detta ska ske är att ett sådant övertagande kan anses skäligt.

Vid en behovs- och skälighetsbedömning kan olika omständigheter spela roll. Eventuella barn och deras framtida boende väger särskilt tungt vid en sådan bedömning. Om barnen ska bo med den ena föräldern mer än med den andre, kan den förstnämnda föräldern då anses ha bäst rätt till huset.

Andra saker som kan spela roll är ekonomi, avstånd till jobbet och möjlighet att få en ny bostad på annat håll. Så som jag förstår det har din sambo inte möjlighet att köpa ut dig eftersom att han inte får stå på lånen själv. Detta gör det därför svårt för din sambo att tillämpa den regeln. För om din sambo anses ha mest rätt till bostaden, ska han ersätta dig med mellanskillnaden i värdet. Värdet för bostaden baseras på det aktuella marknadsvärdet, och alltså inte värdet som ni köpte huset för.

Är er bostad belastad med lån måste den som tar över boendet även ta över lånen (16 § tredje stycket Sambolagen). Eftersom din sambo inte har möjlighet att göra detta, är det svårt för honom att ta över er gemensamma bostad på egen hand.

Du kan dock inte sälja huset utan din sambos medgivande, eftersom att ni är samägare till huset och för att huset utgör samboegendom (23 § 4 punkten Sambolagen) Skulle du vilja göra dig av med bostaden ändå kan du gå till domstol och då får domstolen i så fall tillåta åtgärden (24 § Sambolagen). Du kan därigenom få möjlighet att eventuellt sälja huset utan tillstånd från din sambo. Detta är dock en relativt långdragen process.

Min rekommendation till dig är därför att ansöka om en bodelningsförrättare.

Enligt 26 § Sambolagen får vissa regler i äktenskapsbalken även appliceras på sambor. Om man som sambor inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av någon av samborna förordna en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § Äktenskapsbalken). En sådan ansökan ska göras vid den tingsrätt som är behörig att pröva tvisten (17 kap. 2 § Äktenskapsbalken).

Skulle ni då inte komma överens om er bostad bör ni alltså ansöka om en bodelningsförrättare. En sådan person kan se till att bouppteckning upprättas och denne kan även pröva tvistiga frågor som du och din exsambo inte kan komma överens om (17 kap. 5-6 § Äktenskapsbalken). Om en av er sedan inte är nöjd med bodelningen kan bodelningen klandras inom viss tid hos tingsrätten (17 kap. 8 § Äktenskapslagen).

Detta innebär alltså att om bodelningsförrättaren anser att ni bör sälja huset, bör du kunna göra detta om din sambo inte klandrar bouppteckningen. Du kan alltså inte komma ifrån att stå på lånen om inte din sambo tar över dessa, om ni inte säljer huset eller om inte exempelvis din sambos mamma tar över dina lån och på så sätt går in som delägare i huset tillsammans med din sambo.

En annan lösning är att du kan kräva att ni auktionerar ut huset.

Eftersom att ni äger huset gemensamt så anses ni i lagens mening vara samägare och då omfattas ni av samäganderättslagen. Enligt samäganderättslagen så har varje delägare rätt att gå till domstol och ansöka om att den gemensamt ägda egendomen ska bjudas ut på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Ert hus kommer då kunna säljas oavsett vad din sambo tycker om saken, om det inte föreligger väldigt starka skäl emot tvångsförsäljningen. När en sådan auktion är över och er villa är såld, fördelas den erhållna summan utefter era ägarandelar.

Samäganderättslagen ger alltså en möjlighet för dig som delägare att ta dig ur ägandeförhållandet även om din sambo, såsom andra delägare, vägrar att köpa ut dig. Vad som är värt att tänka på i ett sådant scenario är att tvångsförsäljningar på offentlig auktion i regel innebär att försäljningspriset är lägre, jämfört med om ni säljer huset på vanligt vis.

Sammanfattningsvis kan sägas att sambolagen säger att den av er som bäst behöver bostaden får den som sin lott i en bodelning. Den parten måste då även ersätta den andra parten för dennes ägarandel, och en sådan ägarandel ska beräknas på vad ert hus är värt idag. Om ni inte kan enas om hur ni ska göra med huset och bodelningen, kan ni skaffa en bodelningsförrättare som utses av tingsrätten på begäran.

Utanför sambolagen finns en möjlighet i samäganderättslagen att begära tvångsförsäljning hos tingsrätten, av gemensamt ägd egendom.

Min slutgiltiga rekommendation till dig är att begära bodelning och att få en bodelningsförrättare utsedd av tingsrätten, om du och din sambo inte kommer överens. Hur du går tillväga att få en bodelningsförrättare hittar du mer information om på Sveriges domstolars hemsida.

Behöver du mer hjälp kan du antingen ställa en ny fråga, eller kontakta en av våra jurister.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2275)
2019-08-25 Hur värderas samboegendom vid bodelning?
2019-08-24 Behålla giftorättsgods vid bodelning med anledning av andre makens död
2019-08-24 Regler kring övertagande eller försäljning av gemensam bostad
2019-08-23 Maken är skyldig att visa sin ekonomi inför bodelning

Alla besvarade frågor (72228)