Jag vill anmäla min sons skola - Hur går jag tillväga?

FRÅGA
Jag vill anmäla skolan Roses på Öckerö.Min son började där för att det var jobbigt från andra klass. Han gick en utredning och fick diagnosen adhd med stråk av autism. Vi satte honom där med lovord från flera lärare om att de skulle hjälpa min son att få en bra skolgång. Med facit i hand gick det skepp rätt åt helvete. Han blev jätte osocial, hade inga kompisar, lärde sig ingenting. Den här skolan har förstört min son liv. Nu har han så många kunskapsluckor så att han får ångest varje dag att gå till skolan. Ska det gå till så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är skollagen (SkolL). Ovan uppger du att din son har blivit asocial, att han saknar kompisar och att han inte har de erforderliga kunskaper som han rätteligen borde ha haft. Men exakt vad som har föranlett allt detta går inte att utläsa av din ärendebeskrivning, vilket naturligtvis försvårar besvarandet av eventuella frågor. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli ganska så generell till sin karaktär. När det sedan gäller din anmälan kan följande anföras.

Justitieombudsmannen, vad gäller?

Om skolan är kommunal utgör den en del av kommunen och är därför en myndighet varför en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) kan vara ett alternativt. JO utöver tillsyn över statliga och kommunala myndigheter, tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter, 2 § 1 st. 1-2 p. lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Enligt 17 § 1 st. i den nyss nämnda lagen bör klagomål göras skriftligen och i klagoskriften bör anges den myndighet som klagomålet vänder sig mot, den åtgärd som klagomålet avser, tidpunkten för åtgärden samt klagandens namn och adress. Innehar klaganden handling som är av betydelse för ärendets utredande och bedömande bör den bifogas. Det ska dock noteras att JO inte är skyldig att ta upp och pröva en anmälan gjord av en enskild part och att myndigheten huvudsakligen utövar tillsyn och inom ramen för denna i princip endast kan rikta kritik mot statliga och kommunala myndigheter eller enstaka tjänstemän, men aldrig avkräva dessa vidtagande av olika åtgärder.

Skollagen och Skolinspektionen, vad gäller?

I 2 kap. 2 § 1 st. SkolL anges att kommunen är huvudman för grundskolan och kommunen är naturligtvis i kraft av sin funktion som huvudman skyldig att följa lagstiftningen på skolans område. Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och övriga bestämmelser för utbildning som kan finnas i andra författningar, 2 kap. 8 § SkolL. I 3 kap. 2 § SkolL anges att alla barn och elever i samtliga skolformer ka ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas och huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, 4 kap. 7-8 §§ SkolL. Vidare sägs i 5 kap. 3 § SkolL att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen är också ansvarig för att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, 6 kap. 7 § SkolL.

Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet och utövar tillsyn över skolorna i Sverige, 26 kap. 3 § 1 st. 1 p. SkolL. De flesta anmälningar till myndigheten handlar om barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver (och är berättigade till), blir utsatta för mobbning eller annan kränkande behandling eller inte får den undervisning de har rätt till. Det är också möjligt att göra en anmälan avseende andra brister i den pedagogiska verksamheten och/eller gällande omsorgen om barnen och eleverna. Efter en anmälan kan Skolinspektionen granska om den aktuella skolan har brutit mot de regler som finns för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Granskningen utgår då från skollagens bestämmelser, läroplaner och annan lagstiftning som finns för verksamheten. Lärare kan också anmälas om du anser att någon har agerat på ett sätt som är olämpligt eller på ett sätt som strider mot lagstiftningen. Då överlämnas ärendet till Lärarnas ansvarsnämnd som då prövar om en varning ska utdelas eller om legitimationen ska återkallas, 27 kap. 4 § SkolL.

Barn- och elevombudet, vad gäller?

Mot bakgrund av huvudmannens ansvar för att förebygga mobbning och annan kränkande behandling och med tanke på att du nämner att din son helt saknar kompisar bör följande uppmärksammas. Barn- och elevombudet (BEO) finns på Skolinspektionen och kan, efter en anmälan och en genomförd opartisk granskning av den skola som blivit anmäld, företräda eleven i domstol och föra dennes skadeståndsanspråk mot huvudmannen, dvs. kommunen.

I 6 kap. 10 § SkolL sägs nämligen att en lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen slutligen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lagparagrafens andra stycke stadgar att detta ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev har ansett sig blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Det ska också noteras att ansvaret anses utsträckas till vad som händer på väg till och från den aktuella verksamheten, exempelvis vid färd i en skolbuss, och detta trots att huvudmannen egentligen inte har någon möjlighet att övervaka aktiviteterna, se prop. 2009/10:165 s. 332.

Skolan har med ord en vittomfattande tillsyns- och utredningsplikt och för det fall huvudmannen eller dess medarbetare åsidosätter de i lag föreskrivna skyldigheterna ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för kräkningen och dels ersätta annan skada som eventuellt kan ha orsakats genom skolans åsidosättande, 6 kap. 12 § SkolL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt (din sons) ärende relevanta omständigheter är det svårt för mig att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu torsdag den 2/9 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (366)
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?
2021-09-29 Myndighetsutövande i skolan

Alla besvarade frågor (96369)