Jag har två skriftliga rättshandlingar och ett muntligt avtal – vilket gäller?

2020-03-29 i Avtal
FRÅGA
Hej vad gäller? Har ett gåvobrev och testamente på ett hus och lösöre skriftligt. Men har även påstått muntligt avtal om samma sak.vilket gäller
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såhär tolkar jag det som du har skrivit:

- Du har fått en rättighet till ett hus och till lösöre.

- Din rättighet till huset och lösöret finns dokumenterad i ett gåvobrev samt i ett testamente.

- Din rättighet vilar även på ett muntligt avtal.

Mot bakgrund av detta så undrar du om det är de skriftliga dokumenten eller det muntliga avtalet som bevisar din rättighet till huset och lösöret.

Jag kommer att hänvisa till jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Då jag hade behövt mer information för att kunna ge ett mer precist svar kan jag bara svara i generella ordalag på din fråga. Förhoppningsvis är svaret till din hjälp ändå.

Du kan utgå från att gåvobrevet och testamentet bevisar din rättighet

Det muntliga avtalet som du har ingått är precis lika giltigt som en skriftlig rättshandling. Det är dock mycket lättare att bevisa att en rättighet existerar om den finns nedskriven.

Därför kan du utgå från att det är gåvobrevet och testamentet som bevisar din rättighet, eftersom de dokumenterar rättigheten i skrift.

En förutsättning för deras värde som bevis är dock att de är giltiga som rättshandlingar. Med detta menar jag att de kan behöva uppfylla vissa formkrav för att vara giltiga.

Formkrav för gåvobrevet om gåvan är en fastighet

Gåvobrevet behöver uppfylla formkrav om det rör rättigheten till huset som du nämner, och den rätten i sin tur berör hela fastigheten som huset står på.

Formkraven innebär följande:

- Gåvobrevet ska vara skriftligt.

- Fastighetens beteckning ska anges.

- Det ska innehålla en överlåtelseförklaring av givaren, det vill säga en formulering som gör att det framgår att fastigheten ges bort i gåva.

- Givaren och gåvotagaren, alltså du, ska ha skrivit under handlingen.

Gåvobrevet är ogiltigt om de här villkoren inte är uppfyllda (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § första stycket JB).

Observera att formkraven inte gäller om gåvan bara rör huset och det står på mark som ägs av någon annan.

Formkrav för testamentet

När det kommer till testamentet behöver det uppfylla lagens formkrav för att vara giltigt.

Formkraven innebär följande (10 kap. 1 § ÄB):

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Personen som upprättar testamentet ska ha skrivit under det.

- Två vittnen ska samtidigt ha varit närvarande när personen skrev under det eller när hen förklarade för dem att det är hens underskrift på testamentet.

- De två vittnena ska ha också ha skrivit under det.

Vittnena behöver ha varit över 15 år vid tidpunkten och ha saknat sådana psykiska besvär som gjorde att de inte förstod vad bevittnandet innebar. Vittnena får inte heller ha varit närstående till personen som upprättade testamentet eller till den eller de personer som testamentet riktar sig till. Den eller de personer som testamentet riktar sig till får slutligen inte heller ha varit vittnen (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Med andra ord får du inte ha bevittnat testamentet om det riktar sig till dig. Dina närstående får inte heller ha varit vittnen.

Sammanfattning

Du kan räkna med att det är gåvobrevet och testamentet som bevisar din rättighet till huset och lösöret, eftersom de dokumenterar rättigheten i skrift.

Det muntliga avtalet är lika giltigt som de skriftliga rättshandlingarna, men dess muntliga form gör det svårare att falla tillbaka på som bevis för rättigheten.

Tänk på att gåvobrevet måste uppfylla vissa formkrav om det rör rättigheten till huset och gåvan i sin tur består av hela fastigheten som huset står på. Testamentet behöver också uppfylla lagens formkrav för att anses giltigt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1378)
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (86576)