Jag har ingått avtal om köp av lösa varor (konsumentköp). Går det att ångra sig nu när jag insett att jag har finansieringssvårigheter?

2019-06-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har ingått ett avtal om köp av köksskåp och vitvaror av en kökstillverkare. Priset är strax över 300.000kr varav handpenning på 100,000kr erlagts. Jag har fått svårt med finansieringen och undrarom jag kan häva köpet? Det står inget i avtalet om ångerrätt, enbart att ändringar ska godkännas av kökstillverkaren. Går det att ångra sig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har handlat i egenskap av konsument, medan säljaren som du köpt av utgör en näringsidkare i denna situation. Detta innebär att konsumentköplagen och möjligtvis också distansavtalslagen gäller, jämte det köpeavtal som ni upprättat mellan er.

Kan du ångra köpet?
Först och främst kan sägas att som utgångspunkt ska alla avtal hållas, och det går inte att häva eller avbryta avtal av vilken anledning som helst. Jag ska dock gå igenom de generella undantag och för denna situation relevanta möjligheter som finns att dra sig ur ett avtal om köp av lös egendom.

Inledningsvis kan sägas att om det i avtalet finns föreskrivet "öppet köp" för dig, kan du i enlighet med avtalet använda dig av en sådan rättighet. Detta gäller dock alltså endast om det finns föreskrivet i avtalet, och gäller då i enlighet med de villkoren som följer därav.

Distansavtalslagen
Vid konsumentköp som skett genom distansavtal (t.ex. på internet eller genom telefon) och utanför näringsidkarens affärslokal (t.ex. vid försäljning genom dörrknackning) gäller den särskilda distansavtalslagen.

Om du har köpt varorna på ett sådant sätt att det är att anse som ett distansavtal tillämpas distansavtalslagen (se 1:1). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket betyder att den gör före alla avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten (1:4).

Om denna lag är tillämplig har du en ångerrätt. Ångerrätten har dock vissa undantag, exempelvis då varorna är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar (2:11). I så fall gäller alltså inte ångerrätten. Om du har ångerrätt är den 14 dagar och börjar löpa när du fått varorna i din besittning (2:12). Ångerrätten innebär att hela köpet går åter.

Om du uppfattar det som att denna lag är tillämplig bör du snarast höra av dig till säljaren och utöva din ångerrätt, helst innan du fått varorna. Om du hinner få varorna innan du utövar din ångerrätt finns en stor risk att du behöver stå för returfrakten.

Konsumentköplagen
Även om du nu inte skulle ha ingått köpeavtalet på så sätt att distansavtalslagen är tillämplig, gäller trots allt konsumentköplagen. Även denna lag är tvingande till konsumentens förmån (3 § KköpL).

I konsumentköplagen stadgas ingen ångerrätt. Däremot finns en annan möjlighet som innebär att man som konsument kan slippa att betala hela summan. I 37 § ges nämligen en möjlighet att avbeställa köpta varor, om det görs innan dem avlämnats. Om du använder dig av denna möjlighet behöver du inte betala för varorna. Du behöver dock ersätta säljaren för vissa kostnader.

Dessa kostnader stadgas i 41 § och innebär att säljaren, vid avbeställning har rätt till ersättning för följande kostnader.

1. Särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,
2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt
3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

I detta fall har ni avtalat om en handpenning på 100.000. Vanligtvis brukar det i avtal föreskrivas att handpenningen ska "förverkas" och alltså tillkomma säljaren om köparen drar sig ur avtalet.

Om ert avtal är utformat på det sättet är det istället det i avtalet som gäller enligt 41 § andra stycket. Säljaren får då alltså använda sig av handpenningen för att tillgodose sig den ersättning som hen har rätt till i och med din avbeställning. Dock ska den ersättning som säljaren förbehåller sig i avtalet i och med handpenningen vara skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt punkterna 1-3 ovan.

Detta innebär alltså att om du avbeställer har säljaren rätt att behålla en så stor del av handpenningen på 100.000 som kan anses skäligt som ersättning för de kostnader som räknas upp i punkterna 1-3. Resten ska betalas tillbaka till dig. Eftersom att 100.000 är förhållandevis mycket pengar, och dessutom så mycket som en tredjedel av köpeskillingen, borde du rimligtvis ha rätt att få tillbaka en stor del av det. Det hela beror dock på hur stora kostnader säljaren har åsamkats hittills och som ska täckas genom handpenningen.

Om du redan mottagit varorna
Det kan vara så att distansavtalslagen inte är tillämplig och du redan mottagit varorna så att det är för sent för att avbeställa varorna enligt 37 § KköpL. I så fall har säljaren rätt att kräva att du betalar fullt pris i enlighet med avtalet. I ett sådant fall är min rekommendation att du kommer överens med säljaren att du exempelvis lämnar tillbaka varorna eller en dela av dem mot att de släpper en del av betalningskravet. Det är ju ingen idé för säljaren att stå fast vid sitt fulla krav om du som köpare inte har någon möjlighet att betala den fulla summan. Därför kan det i ett sådant fall vara till bådas fördel att komma överens om en kompromiss.

Vad bör du göra?
Min rekommendation är alltså att du först och främst ser efter om distansavtalslagen är tillämplig på din situation. Om den är det och det inte har gått mer än 14 dagar sedan du mottog varorna, bör du snarast utöva din ångerrätt. Du kontaktar då säljaren så snart du kan med ett sådant meddelande om att du vill ångra köpet.

Om distansavtalslagen inte är tillämplig och du inte ännu mottagit varorna, bör du istället avbeställa varorna. Du bör då återigen snarast höra av dig till säljaren med ett sådant meddelande om att du vill avbeställa köpet. Därefter uppstår frågan om hur mycket ersättning säljaren ska ha rätt till för att täcka sina kostnader.

Om distansavtalslagen inte är tillämplig och du redan har mottagit varorna är min rekommendation att du försöker komma överens med säljaren om en lösning. Det bästa kan då vara att du berättar att du inte kommer att kunna prestera full betalning och att det är bäst för er båda om att hela eller en del av köpet återgår.

Om du skulle hamna i en rättslig tvist med säljaren är min rekommendation att du i första hand vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (https://www.arn.se/). ARN är en svensk myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Deras beslut är inte bindande men brukar följas av seriösa näringsidkare.

Om tvisten inte löses av ARN kan en eventuell tvist istället tas till tingsrätten. Om du skulle hamna i en tvist i tingsrätten med säljaren är min rekommendation att du tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av det, eller har några följdfrågor angående mitt svar, kan du höra av dig på min mail Joel.Herrault@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82736)