Jag har haft avtal om underhållsbidrag och betalar nu underhållsstöd till försäkringskassan. Mina barns andra förälder har nu krävt ännu mer pengar, dessutom retroaktivt. Vad gäller?

2020-03-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag och mina barns (tvillingar på 13 år) mamma haft en avtal om jag skulle betala 55kr/dag/barn där hon hade barnen för mig, då jag 1/5-2019 flyttade bort från Malmö till Helsingborg och mamman och barnen önskade de bara skulle vara hos mig varannan helg (innan varannan vecka).Hon har sedan min flytt 1/5-2019 haft hela barnbidraget + vi har delat på alla räkningar relaterat till barnen + jag har betalt 55 kr/dag/barn för mat mm. Nu har hon efter gemensam avtal gått via försäkringskassan för att vi slipper diskussion om pengar mm och jag fått brev från Försäkringskassan ang underhållsstöd, vilket är helt som väntat och info om jag skulle betala max 1723 kr/barn/månad.Nu kom der även ett brev från en advokat, so menar på att jag ska betala underhållsbidrag och retroaktivt från och med 1/5-2019.Mamman o jag tjänar runt 50000 kr/månad, jag har boendekostnad för ca 10000kr och hon ca 5000kr pr månad.Vad gäller? kan jag bli skyldig att betala både stöd på 1723 kr/barn/månad OCH bidrag?Enl advokatens brev ska/borde jag ha ett ombud. Kan ni hjälpa mig?MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör handlar om barnrätt och aktualiserar särskilt föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SFB). Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som behandlar olika delar av din fråga. Jag kommer oftast att börja med en generell förklaring av hur en viss sak fungerar, för att sedan dra slutsats därifrån angående din situation.

Vad kan man behöva betala för barn som inte bor hos en?

Underhållsbidrag

Som du vet har man som förälder underhållsskyldighet gentemot sina barn. Denna skyldighet finns i FB 7:1 och innebär att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter "vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner." Det föreskrivs dessutom att föräldrarna sinsemellan ska bidra efter sin förmåga.

I den eftergående bestämmelsen, FB 7:2, föreskrivs att underhållsskyldigheten ska utövas i form av underhållsbidrag för den förälder hos vilken barnen inte bor. Det är alltså denna bestämmelse som ligger till grund för den skyldighet du har och har haft att utge underhåll till dina barn, sedan dessa bott varaktigt hos dina barns mamma och inte hos dig.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett annat begrepp som utgör en minimirättighet för barnet och som utbetalas av försäkringskassan enligt 19 kap SFB, men som försäkringskassan sedan kräver in av den egentligt betalningsskyldiga föräldern. Nivån på underhållsstödet utgörs av en schablonsumma som bestämts i lag (SFB 18:20).

Kan man behöva betala både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Det korta svaret på denna fråga är JA. Det är nämligen så att underhållsstöd endast utgör ett minimiskydd för barnet som finns till när den underhållsskyldiga föräldern antingen inte kan eller vill betala sin del. Därmed finns det också en regel i FB 7:2 a som säger att det som en förälder betalar i underhållsstöd till försäkringskassan ska räknas av från underhållsskyldigheten.

Vad detta närmare innebär är att när den totala underhållsskyldigheten egentligen uppgår till ett högre belopp än det man betalar i underhållsstöd till försäkringskassan, ska man avräkna det man betalat till försäkringskassan. Exempel: Om vi säger att du har en underhållsskyldighet gentemot dina barn som beräknas till 3.000 kr i månaden, får du först dra av de 1723 kr du redan betalar till försäkringskassan, så att det blir 1277 kr extra.

Hur vet du hur mycket du är underhållsskyldig?

Underhållsskyldigheten för vardera föräldern beräknas utefter den mycket generellt utformade bestämmelse jag citerade inledningsvis. Alltså, det beräknas kort sagt efter barnets behov och föräldrarnas förmåga. Med detta sagt finns det inget precist förhandsbesked på vilka exakta summor det rör sig om, utan det är i sista led domstolen som kan bestämma i ett enskilt fall. I vissa situationer, då föräldrarna eller en av dem har särskilt hög levnadsstandard, kan barnen ha rätt till ett så kallat standardtillägg. Detta utgörs då av en summa extra pengar som betalas för att barnen även hos den sämre ställda föräldern ska få ha lika bra levnadsstandard som om det bodde hos den rikare föräldern. Ett sådant tillägg borde dock inte överhuvudtaget vara aktuellt i ert fall, speciellt eftersom det används restriktivt.

Det finns dock en bra och mycket använd mall på försäkringskassans hemsida där man skriver in föräldrarnas och barnens inkomster och utgifter, varefter man får ett välinformerat förslag på hur underhållsskyldigheten bör fördelas mellan föräldrarna.

Länk till mallen: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/

Denna mall kan jag rekommendera att ni går efter, om ni skulle kunna komma överens om att använda den ordentligt med all korrekt information och sedan följa dess beräkning.

Nu till nästa stora fråga. Nämligen:

Kan du bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt?
Det korta svaret är JA. Enligt FB 7:8 kan man väcka talan om att underhållsbidrag ska fastställas för tre år tillbaka i tiden. Detta betyder att om underhållsbidragets storlek varit obestämt sedan den 1/5 2019 kan hon väcka talan om att fastställa det. Om det då i domstol fastställs till t.ex. 3.000 kr per barn kan du behöva betala mellanskillnaden om du då betalat mindre än detta.

I ert fall verkar ni dock redan ha fastställt underhållsskyldighetens storlek i ett avtal. Om detta avtal är giltigt är således denna sistnämnda bestämmelsen inte tillämplig, eftersom avtalet då redan fastställt underhållsbidragets storlek (FB 7:2 andra stycket). Detta skulle innebära att din motpart inte kan kräva att underhållsbidraget fastställs retroaktivt, eftersom det redan varit fastställt i avtalet.

Det som däremot skulle kunna ske är att mamman till dina barn ansöker om att det avtal ni haft ska jämkas, vilket alltså betyder att ändra avtalets innehåll. Detta kan göras under vissa omständigheter även retroaktivt. Men avtalet får då endast ändras på så sätt att obetalda bidrag tas bort eller sätts ned. I övrigt kan avtalet jämkas om det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt. Det finns alltså inget utrymme för att retroaktivt höja bidraget för den tid då avtalet löpt.

Är ert avtal om underhåll giltigt?

För att ett avtal ska vara giltigt finns inga formkrav. Även avtal som ni ingått muntligt via SMS eller mail osv är alltså giltiga. Ett viktigt undantag finns dock, nämligen för "avtal om att underhållsbidrag skall betalas för framtiden som ett engångsbelopp eller för längre period än tre månader". Sådana avtal måste vara skriftliga och bevittnade av två personer för att åtnjuta giltighet. Dessutom ska avtalet då vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt (FB 7:7 andra stycket).

Vad gäller i ditt fall?

Som du ser finns det alltså ingen möjlighet att kräva extra pengar för tid som gått, alltså retroaktivt, om det finns ett avtal som fastställt underhållsbidraget. Utan det är då summan i avtalet som gäller. Detta gäller dock endast om avtalet är giltigt. Eftersom att din motpart anlitat en advokat som kräver dig på pengar misstänker jag att de kanske anser att ert avtal om underhållsbidrag inte var giltigt.

Det som då händer är att de möjligtvis vill fastställa underhållsbidragets storlek från och med den dag då dina barn inte längre varaktigt bodde hos dig. Detta innebär att du kan behöva betala en ytterligare summa, om det inte är oskäligt betungande, och underhållsbidraget beräknas till en summa som är högre än vad du redan har betalat. Därmed kan det vara att de vill att du ska visa allt du redan betalat under denna gångna tid. För att få fram en ungefärlig och rimlig summa rekommenderar jag att ni använder er av mallen på försäkringskassans hemsida som jag länkat. Du kan även använda den för att få ett hum av vad som kan krävas av dig. Det finns tydligt förklarat på hemsidan vad de efterfrågar.

I övrigt måste jag säga att det är svårt att se exakt vad det är din motpart vill, eftersom det inte verkar finnas något konkret krav på en summa och något konkret stöd för att du skulle ha betalat för lite. Men nu har du fått en koncis redogörelse för lite av vad som gäller i frågan och jag hoppas att det är till hjälp.

Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se, samt om det är något angående mallen du vill ha hjälp att förstå. Eftersom du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig klockan 15:00 imorgon, onsdag, den 25 mars.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85565)