Jag har ett barn med min fru som är från Ryssland, DNA-test visar att jag inte är pappan till barnet, vad och hur ska jag göra?

2019-02-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,jag har ett barn med min fru som är från Ryssland. Hon har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Sverige.Barnet fick vi 2017 och vi var gifta i Sverige innan födseln, men frun hade dock inget uppehållstillstånd då än. Nu, när barnet är lite drygt ett år gammal visar det sig i ett DNA test som jag låtit göra att barnet inte alls är mitt och att jag har blivit lurat från första början.Jag vill därför göra ett officiellt DNA test och häver faderskapet. Är det möjligt, hur gör man och hur snabbt går det?Och så blir det en del följdfrågor:- Är jag därefter fortfarande underhållsskyldig för barnet?- Är barnet då fortfarande arvsberättigat?- Hur gör jag om jag börjar misstänka att min fru tänker undandrar sig processen under tiden genom att lämna landet tillsammans med barnet? Får jag t.ex. undanhåller barnets passhandlingar?Vi har gått igenom hela migrationsprocessen med äktenskapsprövning och så vidare och när vi var i processen lämnade vi in korrekta uppgifter om vårt äktenskap då äktenskapet då slöts på riktiga grunder (trodde jag i alla fall).Vad händer efter hävning av faderskapet och skilsmässa?- Är jag underhållsskyldig till min exfru om hon väljer stanna i Sverige, för jag har ju i migrationsprocessen angett att jag kan försörja henne?- Kan det ställas krav mot mig för återbetalning av sjukvårdskostnader som barnet haft, barnbidrag och föräldrapenning som betalats ut eller annat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör regler som finns i flera olika lagar, dessa är; föräldrabalken (FB), socialförsäkringsbalken (SFB), ärvdabalken (ÄB), äktenskapsbalken (ÄktB). Jag utgår i utifrån din fråga att du och mamman fortfarande är gifta och därför har gemensam vårdnad om barnet.

Innan och under målet om faderskapsprocessen

Vad gäller angående DNA-test av barnet samt hävande av faderskap?
För att häva faderskapet väcker du talan i domstol mot barnet. Det gör du genom att skriftligt skicka in en stämning till den tingsrätt som ligger närmast staden där barnet bor. (3 kap 1§ FB) Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar innan målet avgörs eftersom det är många omständigheter som kan påverka tiden. Skulle mamman exempelvis ta barnet utomlands är det en omständighet som skulle kunna påverka tiden. För att reda ut faderskapet till barnet är socialnämnden i kommunen där barnet bor som sedan ansvarig. Är det oklart vem som är far till barnet så ska socialnämnden enligt lag verka för att DNA-test ska genomföras. (2kap 1-2§ FB jämte 2kap 6§ FB) .

Vad kan du göra om du misstänker att din fru tänker ta med sig barnet utomlands?
Har två föräldrar delad vårdnad om ett barn, vilket jag förutsätter att du och mamman till barnet har, så har båda föräldrarna rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. En förälder kan dock inte ensam ta ett beslut som är av väldigt ingripande karaktär i barnets liv. Vad som räknas som "ingripande karaktär" är svårt att säga exakt men att ta ett barn utomlands och inte låta barnet delta i en process för att få veta sitt rätta ursprung klassas troligen som en handling av ingripande karaktär. Eftersom du fortfarande är vårdnadshavare och förälder till barnet så krävs därför ditt samtycke till resan. Att hålla inne barnets pass som ett resultat av att du inte samtycker till resan ser jag därför inte som något problem. (6kap 11§ FB jämte 6kap 13§ FB)

Efter avgörandet i faderskapsprocessen

Vad händer med din underhållsskyldighet för barnet om faderskapet upphävs?
Underhållsskyldighet för ett barn gäller endast för den förälder eller vårdnadshavare som inte bor ihop med sitt barn. Underhållsskyldigheten upphör enligt lag när barnet fyller 18 år. Om ditt faderskapet till barnet upphävs ses du dock inte längre som förälder eller vårdnadshavare till barnet och därmed upphör också din underhållsskyldighet för barnet. (7kap 1-2§ FB) Hävs faderskapet har du också rätt att få tillbaka det du betalat i underhållsstöd för barnet. (19kap 9§ SFB)

Vad händer med barnets arvsrätt om faderskapet upphävs?Enligt lag kallas ett barn som har arvsrätt efter sin förälder för bröstarvinge. Det är endast en förälders avkomling som kan vara bröstarvinge. Upphävs ditt faderskap till barnet så är barnet inte längre din avkomling och barnet har då inte heller någon arvsrätt efter dig. (2kap 1§ ÄB)

Kan du få återbetalningskrav riktade mot dig angående utbetalat barnbidrag och föräldrapenning?
Om försäkringskassan betalat ut pengar i ett ärende så är huvudregeln att de själva beslutar om återbetalning av ersättning. De kan isåfall grunda återbetalnings kravet på att:

1. Personen lämnat felaktiga uppgifter, eller
2. Personen har underlåtit att fullgöra sin uppgifts-eller anmälningsskyldighet.

Om ditt faderskap upphävs är det alltså upp till försäkringskassan att isåfall besluta om du ska betala tillbaka något till dem. Eftersom du inte vetat om att du inte är fader till barnet förrän nu är min bedömning att du inte lär bli återbetalningsskyldig då ingen av punkterna ovan stämmer in på ditt agerande. (108kap 1§ SFB)

Blir du underhållsskyldig till din exfru om hon väljer stanna i Sverige?
Du skriver att mamman till barnet har uppehållstillstånd nu och att ni är gifta. Jag besvarar därför frågan utan hänsyn till er tidigare migrationsprocess. Som makar har man försörjningsskyldighet mot varandra fram tills den dag en dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft d.v.s när skilsmässan gått igenom. Huvudregeln är att varje make ansvarig för sin egen försörjning efter att skilsmässan gått igenom. Det finns dock undantag från denna regel vilket gör att den ena maken kan få betala underhållsstöd till den andra. Det kan exempelvis vara om maken behöver ett bidrag för underhåll under en övergångstid och det är skäligt med hänsyn till makens förmåga och omständigheterna. Det är upp till domstolen att bedöma om underhållsstöd ska betalas ut med hänsyn till omständigheterna kring skilsmässan (6kap 1-2§ jämte 6kap 7§ ÄktB)

Sammanfattning och mitt råd
Vill du häva faderskapet ska du skicka in denna stämningsblankett till tingsrätten närmast där barnet bor. Behöver du hjälp att hitta rätt tingsrätt kan du kolla här. När du fyller i stämningsansökan är mitt råd att du dels skriver att grunden för hävningen av faderskapet är det DNA-test du själv låtit göra samt att du önskar att ytterligare DNA-test ska göras. Vill du hålla inne barnets pass för att du är rädd för att mamman ska ta barnet utomlands kan du göra det eftersom det krävs ditt samtycke till att barnet ska resa.

Om faderskapet upphävs har du inte längre någon underhållsskyldighet mot barnet och det har inte längre någon arvsrätt efter dig. Du skulle dock eventuellt, beroende på domstolens bedömning, kunna bli underhållsskyldig för din fru under en övergångsperiod efter skilsmässan.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor! Eftersom du valt möjlighet till telefonuppföljning kan du, om du har följdfrågor, mejla mig på sandra.lundin@lawline.se för att boka en telefontid som passar!

Sandra Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1422)
2020-03-26 Bestämmer mina föräldrar över mina pengar?
2020-03-25 Får man lämna en fyraåring ensam hemma under natten?
2020-03-25 Olagligt att lämna tonåringar hemma utan tillsyn?
2020-03-25 Tillgång till sparkonto som startats som minderårig

Alla besvarade frågor (78397)