Jag bor i Spanien vill att min vän ska få mitt hus när jag har gått bort, hur ska jag gå tillväga?

Jag bor numera I spanien . Vill skriva ett snart

Nyinköpt hus på en god vän . Jag ska kunna

Bo kvar tills jag dör . Hur skriver man ,?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte helt tydligt om huset ligger i Sverige eller i Spanien. Jag kommer först att nämna Arvsförordningen, och därefter utreda vad som gäller enligt svensk lag rörande gåvobrev samt testamente. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Kan EU:s arvsförordning bli aktuell?

Spanien är inom EU, varför det är väldigt sannolikt att Arvsförordningen (här) blir tillämplig. Huvudregeln är att domstolen i det land där den avlidne hade hemvist är behörig att fatta beslut om arvet (art. 4 i Arvsförordningen). Om inget annat anges är det lagen i det land där den avlidne hade hemvist som blir tillämplig (art. 21 i Arvsförordningen). I vissa situationer, t.ex. om man har hemvist respektive medborgarskap I olika länder, alternativt om man har mer än ett medborgarskap finns det möjlighet att avtala om val av domstol respektive vilket lands lag som ska tillämpas, se artikel 5 respektive artikel 22 i Arvsförordningen. Här vill jag betona att det är viktigt att veta om svensk eller spansk lag blir tillämplig på överlåtelsen av huset, då det kan vara olika regler och även olika formkrav.

Hur kan du, enligt svensk lag, gå till väga för att överlåta huset till din vän?

Gåvobrev alternativt testamente

Ett sätt att överlåta ett hus är att skriva ett gåvobrev. På Lantmäteriets hemsidan (här) finns ett exempel på gåvobrev vid fastighetsöverlåtelse. Det är viktigt att notera att för att en gåva avseende fastighet ska bli bindande måste man upprätta ett gåvobrev. Om du vill att din vän ska få huset först efter att du har gått bort är det antagligen lämpligast att skriva ett testamente.

Enligt svensk rätt finns ett antal formkrav för att ett testamente ska vara giltigt.

Formkrav för testamente

Den som har fyllt 18 år får förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente. Dock får man vid 16 år testamentera över egendom man själv får råda över, se Ärvdabalken 9 kap 1 § (här). Vilka fysiska personer (dvs. människor) man får testamentera sin egendom till framgår av 9 kap 2 § 1–2 st Ärvdabalken (här).

Ett testamente ska upprättas skriftligen. Inför två vittnen ska testator (den som upprättat testamentet) antingen skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift (dvs. att han eller hon säger till vittnena "det är min underskrift"). Vittnena ska skriva under. Detta framgår av Ärvabalken 10 kap 1 § (här). Vittnena måste veta att det är ett testamente de bevittnar, men vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll.

Ofta finns en vittnesmening på testamenten. En vittnesmening innebär att vittnena intygar att testamentet är upprättat i enlighet med lagen. Detta kan finnas med i ett testamente men är inte ett krav för att testamentet skall vara giltigt. Ett exempel på vittnesmening är: Att NN (testator), som vi personligen känna, denna dag vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat förestående förordnande innefatta hennes yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat detsamma, intyga undertecknade på en gång närvarande och särskilt anmodade vittnen

Testamentsvittnena bör anteckna hemvist och yrke, se Ärvdabalken 10 kap 2 § (här).

Om man är förhindrad på grund av exempelvis sjukdom eller olyckshändelse att upprätta ett testamente enligt formkraven kan man upprätta ett nödtestamente, se Ärvdabalken 10 kap 3 § (här). Jag fördjupar mig dock inte i nödtestamenten, då det inte verkar vara relevant för frågan.

Ärvdabalken 10 kap 4 § (här) reglerar vilka som får bevittna ett testamente. För att bevittna ett testamente måste man vara minst 15 år. Man får inte ha någon psykisk störning som gör att man inte förstår innebörden av bevittnandet. Vittnena får inte vara närstående till testator (den som upprättat testamentet). Man får inte heller bevittna ett förordnande till sig själv eller till någon närstående.

Vad du kan göra nu

Eftersom det är viktigt att reda ut frågan om svensk eller spansk lag ska tillämpas, samt vilken domstol som är behörig rekommenderar jag starkt att du anlitar en jurist för att få hjälp med upprättande av gåvobrev alternativt testamente. Jag rekommenderar att du ringer till Lawlines telefonrådgivning för se om Lawline kan hjälpa dig vidare. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning