Jag ärvde min make enligt testamente med "äganderätt", med undantag för hans bröstarvingars rätt till laglott. Hur begränsar detta, om alls, min möjlighet att förfoga över min egna kvarlåtenskap genom testamente?

2019-01-20 i Efterarv
FRÅGA
Min man dog i 1995 och vi har testamente som säger att den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med äganderätt med undantag för bröstarvingars rätt till laglott enligt svensk lag. Den egendom som tillfaller den efterlevande, barn eller deras rättsägare skall vara mottagarens enskilda egendom. Min man hade fyra barn och jag har tre barn. Mitt bo hade i 1995 ett värde av 332.550 kr och min avdöda mans ett värde av 83.517 kr.Om jag dör i morgon har mitt bo ett värde av 4 miljoner - hur mycket skall min mans fyra barn ärva efter mig?Kan jag via testamente lämna allt till mina barn?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att din fråga handlar om arvsrätt aktualiseras främst ärvdabalken (ÄB). Mitt svar behandlar särskilt två olika rättsliga aspekter av din situation, som är avgörande för vad svaren på dina frågor blir. Mitt slutgiltiga svar finns sammanfattat längst ner, i sista delen.

Testamentet och laglotten
Först och främst bör något påpekas angående testamentet. Jag vet inte om du ordagrant återgivit en del av testamentet i din fråga, men jag kan utifrån det du återgivit ändå göra en bedömning. Såsom du återgivit testamentet framgår att du skulle ärva din make med "äganderätt", med undantag för den rätt som laglotten utgör i lagen. Enligt min uppfattning bör detta tolkas som att han hade för vilja att du skulle ärva all hans kvarlåtenskap, men att detta kunde komma att begränsas om hans barn valde att utkräva sina laglotter. Eftersom att testamentets ordalydelse verkar innehålla en hänvisning till svensk lag antar jag att det sagda är en rimlig tolkning, eftersom det är det lagen stadgar.

Laglotten är nämligen ingenting som bröstarvingar får automatiskt. Enligt 7:3 ÄB krävs att en bröstarvinge som vill ha sin laglott kräver detta inom sex månader från det att hen erhöll testamentet. Som jag förstår det borde alltså din makes bröstarvingar ha behövt påkalla så kallad jämkning av testamentet för att de skulle få sina laglotter.

"Äganderätt"
Ytterligare en betydelsefull sak som framgår av testamentet är just att den efterlevande maken, alltså i detta fall du, skulle ärva din make med "äganderätt". Det är mycket vanligt att makar mellan sig testamenterar sin kvarlåtenskap till varandra med antingen "full äganderätt" eller "fri förfoganderätt". När en efterlevande make ärver med "fri förfoganderätt" innebär det att den först avlidne makens särkullbarn kommer att ha en efterarvsrätt när den efterlevande maken dör. I detta fall framgår dock att du fått kvarlåtenskapen med "äganderätt", och detta borde innebära att din makes bröstarvingar inte har någon efterarvsrätt när du dör.

Sammanfattning
Mina slutsatser är sammanfattningsvis att du ärvt din make med så kallad full äganderätt. Detta innebär att din makes barn inte har någon efterarvsrätt efter din död. Dessutom är min uppfattning att din makes bröstarvingar förlorat sin rätt till deras laglotter, eftersom de inte krävt dem inom den stadgade perioden på sex månader (7:3 ÄB).

Vad allt detta i sin tur innebär är att din makes barn inte ska ärva någonting efter dig, och att du får testamentera allt det du idag äger (även det du ärvt av din make) till dina egna barn.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77320)