Intrång i firmanamn, varumärke och otillbörlig marknadsföring

2017-12-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vi säljer en salva som heter X , den är suverän mot en viss sjukdom .Vi är två som säljer den på nätet i Sverige vårat som man hittar på en webbsida A. och det andra som heter B, denne har en sida på facebook som han kallar A och utger sig för att vara vårt företag. Han har knappar som man klickar på för att handla salvan med och då styr han över kunderna till sitt företag och tar givetvis över våra kunder och affärer. Av en slump hittad jag detta en kväll när jag låg och slö kolla i mobilen, detta har tydligen pågått i flera år. Det är för djävligt, kan detta vara lagligt ?Om du skriver A på google så finns den en bit ner , dom högst upp är våran riktiga butik.Jag vill veta om detta är olagligt , och vad det heter juridiskt, och vad jag kan göra åt problemet.Tacksam för svar ! Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är immaterialrättslig och handlar om skydd av företagsnamn och varumärke. Eftersom din fråga kommer publiceras har jag redigerat din fråga så att den inte går att härleda till dig eller din konkurrent.

Skydd av företagsnamn

Du kan få skydd för ditt företagsnamn på två sätt, antingen genom registrering eller genom inarbetning. Ensamrätt att använda ett företagsnamn innebär att den som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde.

Registrering

Registrering är det vanligaste och enklaste sättet att skydda ett företagsnamn. Nästan alla företagsformer måste ha ett företagsnamn registrerat för sin verksamhet. Registrering av företagsnamn gör man hos Bolagsverket. För att ett företagsnamn ska kunna registreras måste det uppfylla grundkravet på särskiljningsförmåga, det får inte bara beskriva verksamheten utan ska vara unikt. Företagsnamnet får inte heller vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller varumärke, eller strida mot någon annan bestämmelse i firmalagen eller i annan lag. Mer om registrering av firmanamn finns i firmalagen 1-12 §§ och på bolagsverkets hemsida.

Inarbetning

Ensamrätt till ett företagsnamn kan även fås genom inarbetning. Inarbetning innebär att du använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på din verksamhet. Det är inte tillräckligt att en mindre skara människor känner igen företagsnamnet, utan för att du ska anses ha inarbetat ett namn måste det vara känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig, den s.k. omsättningskretsen.

Omsättningskrets består inte bara av befintliga kunder utan består av alla personer och företag som kan vara potentiella kunder. Omsättningskretsen kan därför se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilken inriktning den har. Det finns ingen bestämd gräns för hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till ett företagsnamn för att det ska anses inarbetat. Som riktlinje nämns ibland att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen skulle kunna vara tillräckligt men den kan variera mycket från fall till fall.

Ett inarbetat namn måste kunna intygas. Påstår man sig ha en inarbetad ensamrätt till ett företagsnamn måste man själv kunna bevisa det. Ett sätt att bevisa inarbetning är att visa upp intyg från till exempel kunder, leverantörer och branschorganisationer om att namnet är inarbetat. Man ska även visa var och hur länge företagsnamnet använts, gärna tillsammans med exempel på användningen, till exempel i form av annonser, kataloger och broschyrer. Även omfattningen av användningen är av betydelse, vilket kan visas genom omsättningssiffror och uppgifter om marknadsföringskostnader knutna till företagsnamnet. Att använda sig av marknadsundersökningar kan vara ett bra bevismedel, eftersom resultatet av en sådan undersökning på ett tydligt sätt kan visa hur stor del av omsättningskretsen som känner till företagsnamnet. Nackdelen är att sådana undersökningar ofta kan vara kostsamma.

Eftersom det kan vara svårt att bevisa en inarbetad ensamrätt, är det oftast bättre att registrera det företagsnamn du vill skydda. En registrerad ensamrätt är lätt att styrka både vad gäller företagsnamnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och i vilken omfattning namnet är skyddat.

Domännamn

Det framgår inte av din fråga om dit domännamn är registrerat men det är möjligt att registrera sina domännamn med.

Om en konkurrent använder ditt företagsnamn som domännamn kan det vara fråga om firmaintrång. För att det ska vara fråga om ett firmaintrång krävs förutom att det ska röra sig om samma bransch, även att användningen av domännamnet sker på ett sådant sätt att det kan anses utgöra intrång.

En domännamnsregistrering medför ingen känneteckensrättslig ensamrätt i sig. Det innebär att du inte kan förbjuda någon från att använda ditt domännamn som företagsnamn eller varumärke enbart med stöd av din domännamnsregistrering

Varumärke

Förutom skydd av företagsnamn och domäner finns även varumärkesskydd. Ett varumärke eller en logotyp är ett ord eller en symbol som används som kännetecken för en vara eller tjänst. Till skillnad från företagsnamnet kan varumärket bestå av både ord och figur, alltså en symbol enligt varumärkeslagen.

För information om varumärkesregistrering kan du vända dig till Patent- och registreringsverket. https://prvbloggen.se/2011/09/14/hur-skyddat-ar-mitt-bolagsnamn/

Otillbörlig marknadsföring

otillbörlig marknadsföring faller in under generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen (MFL). En generalklausul är en allmänt formulerad bestämmelse som gör att den går att tillämpa i många olika situationer och på många olika fall. Även s.k. renommésnyltning faller in under generalklausulen. Renommésnyltning innebär att en näringsidkare utan samtycke anknyter in marknadsföring till en annan näringsidkares verksamhet, produkter eller kännetecken som är kända. Den "snyltande" drar fördel av den andres insatser för att den egna varan ska framstå som positiv.

I den allmänna generalklausulen, 5 § MFL, står att marknadsföringen ska överensstämma med god marknadsföringssed. Den marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är enligt det s.k. transaktionstestet i 6 § MFL otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens (kundens) förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Begreppet god marknadsföring definieras i 3 § MFL som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. God marknadsföringssed är inget statiskt begrepp, utan det förändras i takt med exempelvis ny eller ändrad domstolspraxis eller nya uppförandekoder inom näringslivet såsom normer och föreskrifter. Det krävs alltså att misskrediteringen eller renommésnyltningen märkbart påverkar eller sannolikt påverkar kundens förmåga att fatta ett välgrundat affärbeslut, för att det ska anses vara otillbörlig marknadsföring.

Huvudregeln är att jämförande reklam är tillåtet, såsom t.ex. jämförelse med andra varor, varumärken och priser, se 18 § MFL. Jämförelsen får balnd annat. inte vara vilseledande (p. 1), medföra förväxlingsrisk (p. 4), misskreditera (p. 5) eller innebära renommésnyltning (p. 7).Om marknadsföringsåtgärden faller in under 18 § MFL (jämförande reklam) kan det bli aktuellt med marknadsstörningsavgift (se 29 § MFL), medan det enligt 5 § MFL endast kan bli fråga om förbud eller åläggande (se 23 § MFL).

En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas av Konsumentombudsmannen, en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare. Enligt 47 § MFL

Svar

Det finns ingen särskild reglering gällande namnet på facebookgrupper men om du har registrerat eller inarbetat firmanamnet eller varumärket kan det vara ett intrång i din rättighet att använda namnet. Huruvida det är olagligt beror med andra ord på om du har skyddat varumärket eller firmanamnet, isåfall rör det sig om varumärkesintrång eller ett intrång i ensamrätten till firmanamnet.

Om du inte har skyddat firmanamnet eller varumärket kan du försöka registrera det, jag misstänker dock att det kan bli svårt att särskilja från salvans varumärke om det är skyddat. Det kan i vart fall röra sig om otillbörlig marknadsföring som din konkurrent har gjort sig skyldig till eftersom dina kunder vilseleds och det framstår som att han gör sig skyldig till renommésnyltning.

Att någon annan använder sig av ditt registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke kan utgöra ett intrång i din ensamrätt att använda namnet och detta kan berättiga dig att få skadestånd. Även renommésnyltning kan berättiga dig till skadestånd.

Rekommendation

Om du vill ha hjälp med att skydda ditt företagsnamn eller noggrannare undersöka dina möjligheter att vinna en rättsprocess mot konkurrenten rekommenderar jag att du anlitar en jurist. Ifall du vill anlita Lawline är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1035)
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?
2021-11-20 Sälja kopior av kända varumärken?
2021-11-15 Får man använda någon annans ritningar vid uppförandet av nya hus?
2021-10-31 Varumärkesintrång av företagsnamn

Alla besvarade frågor (97355)