Interimistiskt beslut om vårdnad samt verkställighet av dom

2017-12-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har ett dombeslut utfärdat 20160504 som talar om hur jag ska ha mina barn.I ett tidigare domslut blev mamman ensam vårdnadshavare.I början av 2017 blev jag stämd igen och ett tillfälligt dombeslut utfärdades som skulle gälla under pågående process. Nu valde mamman att dra tillbaka sin stämning och ett försök till överenskommelse ska göras i Familjerätten. Målet är alltså avslutat.Min fråga är således vad som gäller?Gäller domslutet utfärdat 20160504?Mamman följer inte heller de dombeslut som utfärdas. Hur ska jag gå tillväga för att de ska följas? Dombesluten är väl juridiskt bindande?MVHChristian
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstolen får ta interimistiska beslut i pågående mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut gäller till dess att målet är slutligt avgjort och avslutats. I ditt fall har målet avslutats genom att mamman drog tillbaka sin stämning. Alltså ska det intermistiska beslutet inte längre gälla och således gäller domslutet utfärdat 20160504.

Det du kan göra om mamman inte följer domslutet är att begära verkställighet hos domstol. Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad, 21 kap 1 § FB.

Andra stycket samma paragraf säger att verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge eller överlämnande av barn söks hos tingsrätten där barnet har sin hemvist.

Utgångspunkten är att domen ska verkställas om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bäste enligt 21 kap 6 § FB.

21 kap 2 § första stycket FB, innan rätten beslutar om verkställighet, får rätten uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne.

Domstolen kan förordna om verkställighet utan vite. Om den anser att det inte finns någon riktig obstruktion från föräldern. Man sätter alltså bara ner foten och säger att det beslutade umgänget måste ske. Enligt 21 kap 3 § FB får verkställigheten förenas med vite för att sätta press på en förälder att följa avtal eller domslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98667)