Instagram och upphovsrätt - Vad gäller?

Hej. Jag gjorde ett instagram-konto över två kända personer, utan att publicera någon bild eller några som helst personuppggifter utom förnamn. JaJag har inte heller gjort några inlägg eller några kommentar men kontot blev avstängt av instagram av den anledningen. Jag undrar om polisen skulle göra något åt detta och vidta rättsliga åtgärder. Jag är livrädd för att det skulle innebära rättsliga konsekvenser för mig och känner att jag har gjort ett fruktansvärt misstag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL) eftersom en bild kan vara skyddad av upphovsrätten.

Jag vill inledningsvis framhålla att jag inte kan redogöra för Instagrams användarvillkor och en eventuell avstängning / blockering från deras plattform kan mig veterligen och i det här fallet, i vart fall utifrån din ärendebeskrivning, inte angripas rättsligt. Å andra sidan verkar du mer fundera över om du kan ha gjort dig skyldig till något brott. I det här sammanhanget behöver dock påtalas att det utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är svårt att göra en adekvat bedömning. Därutöver är den information som du har lämnat till oss ganska knapphändig. Men följande kan anföras.


Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst genom att verk skapas. Till skillnad från vad som gäller i många andra sammanhang existerar inget registreringssystem på det här området varför det ankommer på den enskilde skaparen att bevaka sin upphovsrätt och i förekommande fall göra anspråk på densamma. Avsaknaden av ett offentligt register innebär också att det inte finns någon statlig myndighet som kan svara för att kontrollera att ett alster verkligen är ett verk på det sätt som lagstiftningen föreskriver. I förarbetena till upphovsrättslagen har lagstiftaren angett att det grundläggande kravet för att kunna erhålla det upphovsrättsliga skyddet är att verket når upp till ett visst mått av självständighet och originalitet. Detta betyder i praktiken att det aktuella alstret (verket, bilden) måste vara ett resultat av en skapande verksamhet och präglas av viss konstnärlig självständighet och originalitet för att åtnjuta det lagstadgade skyddet, se prop. 1960:17, s. 42 och 49 f. I doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) brukar de lärda beteckna detta som verkshöjd. Men märk väl att det inte föreligger något objektivt kvalitetskrav för att ett verk ska omfattas av upphovsrätten. Även "dåliga" verk skyddas. Däremot utgör verkshöjden ett villkor för skyddsbarheten, vilket uttalas i den inledande bestämmelsen till upphovsrättslagen vari verkshöjd anses ligga i begreppet verk, se 1 § URL. Det framgår även indirekt av andra stycket i samma bestämmelse att skisser, arkitektritningar och annat dylikt omfattas av upphovsrätten och kravet på verkshöjd torde automatiskt vara uppfyllt så länge arkitekten har framställt ritningarna någorlunda självständigt.


Enligt 1 § 4-5 p. URL gäller att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är ett filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst. Noterbart här är som sagt att en bild på Instagram alltså kan motsvara något av de två sistnämnda sakerna. En grundläggande förutsättning för skydd är återigen att verket är självständigt och originellt, vilket innebär att det ska vara ett resultat av någons skapande insats. Men hur mycket ett verk måste skilja sig från andra går inte att besvara generellt utan får avgöras från fall till fall och utifrån samtliga aktuella omständigheter. Något krav på kvalité uppställs som sagt inte heller i lagstiftningen varför även, utöver ”dåliga” verk, mer banala ting som Power point - slides, tidningsartiklar, mail och annat dylikt kan omfattas av det upphovsrättsliga skyddet, se exempelvis Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1998 s. 563. Det upphovsrättsliga skyddet består för övrigt av en förfoganderätt och en ideell rätt, se 2-3 §§ URL. Och i 53 § 1 st. URL uttalas att den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar en åtgärd som innebär intrång i den till verket knutna upphovsrätten, döms, om det sker uppsåtligen (avsiktligen) eller av grov oaktsamhet (vårdslöshet), för upphovsrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år.


Sammanfattningsvis och som svar på din huvudsakliga fråga kan, mot bakgrund av ovanstående, sägas att ditt Instagramkonto över de två kända personerna inte torde utgöra något problem i upphovsrättsligt hänseende. Som tidigare påpekats gör dels avsaknaden av ett offentligt register att det inte finns någon statlig myndighet som regelbundet kontrollerar att lagstiftningen efterlevs, dels verkar det inte ha gjorts någon polisanmälan från de aktuella personerna, vilket naturligtvis är en förutsättning för att en rättsprocess överhuvudtaget ska aktualiseras. Men även om så hade varit fallet är min bedömning att du knappast kan ha gjort dig skyldig till brott mot upphovsrätten eftersom det enligt uppgift egentligen inte finns något material på Instagramkontot att tala om. För endast bruket av två stycken förnamn är enligt min mening inte tillräckligt för att konstituera ett brott (varför jag inte riktigt heller förstår hur det hela har uppdagats om du enbart har använt två stycken förnamn).


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo