Innehav av narkotika i bil

2020-03-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej jag undrar om jag framför mitt fordon och någon i bilen har innehav av narkotika. Kan jag dömmas för de även om jag inte visste om det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga inte innehåller information om hur mycket narkotika det var tal om, vad du hade för relation till din medpassagerare eller för vems bruk narkotikan togs med kommer jag att behöva göra vissa antaganden om vad som skedde. Jag kommer därför att utgå ifrån att det var tal om narkotika för din medpassagerares bruk, och att det inte var en större mängd som var avsedd att transporteras till en köpare eller liknande.

Vilket brott är det tal om?

Av narkotikastrafflagen framgår att den som olovligen innehar narkotika, döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen (1 § första stycket 6 p § NSL). Av din fråga framstår det som att din medpassagerare har gjort sig skyldig till detta brott. Du kan inte dömas för medhjälp till innehav (1 § första stycket 6 p och 5 § NSL). Frågan är dock om du kan dömas för innehav som gärningsman.

Innehav av narkotika

Med innehav av narkotika menas att man har faktisk rådighet eller kontroll över den. Om man t.ex. har en sak i sin bil eller i sin lägenhet kan man som utgångspunkt säga att man har den i sitt innehav. I rättsfallet NJA 2003 s. 473 förvarade en inneboende narkotika i sitt rum med hyresvärdens vetskap, men hyresvärden visste inte exakt var i rummet den förvarades. Domstolen ansåg att hyresvärden på grund av sin ovetskap om var narkotikan fanns inte kunde dömas för innehav. En slutsats man kan dra av detta rättsfall är att det tycks krävas mer än att man bara känner till att narkotika finns i ens lägenhet för att kunna dömas för innehav.

Om du under körningen inte ens kände till att narkotikan var i din bil bör du därför inte kunna dömas för innehav.

Om du fick reda på att narkotika fanns i bilen under körningen

Om du under körningen fick reda på att narkotika fanns i bilen kan du eventuellt dömas för innehav beroende på hur du reagerade när du fick reda på det. Som redogjorts för ovan är det sannolikt inte tillräckligt att du endast känner till att narkotikan är i din bil. I rättsfallet NJA 1981 s. 444 dömdes två medpassagerare för innehav eftersom de kände till att narkotika fanns i bilen trots att det var föraren som hade köpt den. Medpassagerarna i rättsfallet kände dock till narkotikan när de klev in i bilen och hade tänkt att ta del av den senare. Jag tolkar dock din fråga som att du förhöll dig passivt till dina medpassagerares innehav.

Om du reagerade passivt och endast slutförde körningen som planlagt borde du inte kunna dömas för innehav. Detta eftersom det i enlighet med NJA 2003 s. 473 tycks krävas mer än vetskap för att dömas för innehav. HD har i ett par avgöranden friat personer från narkotikabrott när de har underlåtit att avbryta annans pågående förvaring av narkotika i sina bostäder (NJA 2004 s. 797, NJA 2003 s. 473).

Det är inte heller straffbart att underlåta att avslöja innehav av narkotika till polisen.

Sammanfattning

Om du fick kännedom om narkotikan efter körningen har du inte gjort dig skyldig till något brott. Om du fick kännedom om narkotikan under körningen, men förhöll dig passivt och avslutade körningen som planerat begick du sannolikt inte heller något brott. Om du däremot reagerade positivt och på något sätt involverade dig i din medpassagerares innehav kan du ha gjort dig skyldig till innehav.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Om du har några funderingar får du gärna kontakta oss på info@lawline.se

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (526)
2021-06-11 Narkotikaklassat läkemedel, Citodon
2021-06-09 1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?
2021-06-08 Är det tillåtet med lite amfetamin i kroppen?
2021-06-08 Kan man dömas för sin sambos narkotikainnehav?

Alla besvarade frågor (93110)