Innehav av barnpornografisk bild

2021-07-28 i Övriga brott
FRÅGA
En 19-årig man har genom att erbjuda pengar förmått en 14-årig flicka att skicka bilder till honom där hon utför sexuella handlingar på sig själv. Mannen var medveten om flickans ålder. Det framgår dock inte av bilden eller omständigheterna kring den huruvida flickans pubertetsutveckling är fullbordad eller inte. Fråga: Kan mannen straffas för innehav av barnpornografisk bild? (Att det kan röra sig om andra sexualbrott omfattas inte av frågan.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnpornografibrottet stadgas i 16 kap. 10 a § brottsbalken (BrB) vilket innebär att det är den paragrafen jag främst kommer att diskutera.

Som jag förstår din fråga är du endast ute efter svar på frågan rörande innehav. Det vill säga 5p. i 16 kap. 10 a § BrB. Att det kan röra sig om andra brott som även dem omfattas av 16 kap. 10 a § BrB bortser jag således ifrån i mitt svar.

Rekvisiten för att dömas till ansvar

Personen i din fråga innehar en bild som denne aktivt medverkat till och berett sig tillgång till. Rekvisiten enligt 16 kap. 10 a § 5 p. BrB är således uppfyllda.

Definitionen av barn återfinns i 16 kap. 10 a § 2 st. BrB som stadgar att ett barn är en person vars pubertetsutveckling ej är fullbordad eller är under 18 år. Rekvisiten är således s.k. "alternativa" vilket innebär att 14-åringen räknas som barn alldeles oavsett om hennes pubertetsutveckling är fullbordad eller ej.

Däremot krävs det, för att dömas till ansvar för innehav, att pubertetsutvecklingen inte är fullbordad (16 kap. 10 a § 2 st. 2 men. BrB). Det ska alltså framgå av bilden och omständigheterna att pubertetsutvecklingen ej är fullbordad. Du skriver i din fråga att detta är oklart, vilket gör att det blir en bedömningsfråga för domstolen. Däremot om det är allmänt känt att barnet är under 18 år kan man dömas till ansvar (prop. 1997/98:43 s. 165).

Hur görs bedömningen av pubertetsutvecklingen?

Enligt förarbetena bör bedömningen göras enligt internationellt vedertagna medicinska bedömningsgrunder från sakkunniga (prop. 1997/98:43 s. 83). Ledning kan sökas i den s.k. Tannerskalan där man tar hänsyn till yttre egenskaper som könsbehåring, könsorganet och bröst (NJA 2012 s. 400).

I ett annat rättsfall har Hovrätten dragit slutsatsen att straffansvar kan utdömas även om det är tveksamt huruvida pubertetsutvecklingen är fullbordad eller ej men det är uppenbart att barnets ålder understiger 18 år (RH 1996:87).

Sammanfattning

19-åringen uppfyller rekvisiten för innehav av barnpornografisk bild och den andra personen är under 18 år. De objektiva rekvisiten är således uppfyllda. För straffansvar krävs dock att pubertetsutvecklingen ej är fullbordad. Denna bedömning får göras av domstolen enligt medicinska bedömningsgrunder som inhämtas från sakkunniga. Är det osäkert huruvida pubertetsutvecklingen är fullbordad torde det krävas att det är uppenbart att barnets ålder understiger 18 år. Är det osäkert huruvida pubertetsutvecklingen är fullbordad och inte heller uppenbart att 14-åringen är under 18 år torde straffansvar inte kunna utdömas.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95746)