Innehåll i överklagan till hovrätt

2017-10-04 i Domstol
FRÅGA
jag ska överklaga tingsrättens beslut om att jag inte har rätt till målsägandebiträde i ett mål där min son blev dödad i trafikolycka. Hur ska jag skriva: mall och vad ska med i överklagan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om överklagan av tingsrätts beslut finner du i 51 kap. rättegångsbalken. Av lagen framkommer, att en överklagan måste vara skriftlig. Överklagan ska skickas till tingsrätten som avlagt beslutet och överklagan ska ha inkommit till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken).

Överklagandet ska enligt lagen (51 kap. 4 § rättegångsbalken) innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas,

2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,

3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, och

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

För att din överklagan ska bli korrekt, råder jag dig dock att kontakta Lawlines telefon-support.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (528)
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.

Alla besvarade frågor (97623)