Innebörden av testamente: fri förfoganderätt

2016-03-30 i Testamente
FRÅGA
Jag och min sambo har tre gemensamma barn, inga särkullsbarn. Om vi testamenterar till varandra med fri förfoganderätt samt att arvet testamenteras som enskild egendom. Vad innebär det för framtiden om den överlevande partnern träffar en ny och gifter sig? Har vi då skyddat arvet för våra barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make i ett äktenskap dör leder detta till att en bodelning görs, främst för att klargöra makarnas ägandeförhållanden. När detta är klart görs en fördelning av den egendom som är makarnas gemensamma. Vad som tillfaller den ena maken är sedan dennes andel med hänsyn till ägandeförhållandena vid den döde makens dödsfall (det behöver nödvändigtvis inte vara 50% som tillfaller båda makarna). Observera att enskilda egendom inte ingår i bodelningen.

Efter att fördelningen har gjorts kommer den döde maken, eller rättare sagt dödsboet (som uppstår när en fysisk person avlider), att inneha dennes del av den gemensamma egendomen/tillgången. Det är denna del som senare genom arv tillfaller makens barn (om sådana finns).

När makar upprättat ett testamente med fri förfoganderätt innebär det att den överlevande maken tar över den döde makens egendom. Den överlevande får senare fritt använda denna egendom så som maken själv vill. Detta görs tills den överlevande maken slutligen själv dör.

I detta avseende finns det något som är särskilt viktigt att beakta. Med anledning av att ett testamente har upprättats och testamentet ger den överlevande maken rätt att fritt förfoga över den döde makens kvarlåtenskap, innebär detta endast att den överlevande maken får bruka/ta del av egendomen.

Med anledning av testamentet får den överlevande maken inte testamentera bort denna kvarlåtenskap till någon annan som leder till att era barn förlorar deras arvsrätt pga. testamentet. En annan form av testamente som skulle kunna leda till att den överlevande maken får/kan testamentera bort egendomen är om testamentet mellan makarna skulle ge rätt till "full äganderätt". Det finns alltså en skillnad mellan "fri förfoganderätt", som ger den överlevande maken rätt att endast åtnjuta sig kvarlåtenskapen, och "full äganderätt", som ger den överlevande maken en obegränsad rätt att göra vad som helst med kvarlåtenskapen.

Som svar på din fråga, den överlevande maken kommer inte att kunna testamentera bort kvarlåtenskapen. Arvsfördelningen ska antingen göras enligt testamentet eller i andra hand enligt lagens regler.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)