Innebörden av brottet sexuellt ofredande

FRÅGA
Hej Lawline!Jag har en fråga om sexuellt ofredande. Gäller lagen bara för barn under 15 eller kan även en över 15 bli sexuellt ofredad? Finns det annars en annan lag som behandlar detta?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom sexuellt ofredande handlar om brott mot person blir brottsbalken tillämplig (Nedan förkortad BrB; se här). Detta brott stadgas i 6 kap. 10 § BrB (se här). Som du ser är denna paragraf uppdelad i olika stycken vilket kan skapa en förvirring gällande om brottet endast riktas mot personer under 15 år eller gäller även vuxna. Svaret är att denna bestämmelse riktar sig både mot barn och vuxna vilket jag kommer redogöra för nedan.

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år:

En person kan bli dömd för sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap. 10 § 1 st BrB (se här). Brottsrekvisiten är dels att beröra ett barn, dels förmå ett barn företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd. Det första rekvisitet innebär en beröring av ett barn som är sexuellt inriktat och ska tillfredställa gärningspersonens sexualdrift. Ett rättsfall som ger exempel på detta är HovR B 1464-14 där en person dömdes för sexuellt ofredande genom att denne hållit fast ett barn och vidrört dess intima delar. Det andra rekvisitet innebär att personen förmår barnen att göra något med en sexuell innebörd. Det kan då handla om att en person exempelvis övertalar ett barn att vidröra dennes intima delar.

Sexuellt ofredande mot vuxna och barn:

En person kan även bli dömd för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st BrB (se här). Notera att detta stycke riktar sig mot både vuxna och barn. Brottsrekvisiten i detta stycke är dels om en person blottar sig, dels ett ofredande genom ord eller handling. Första rekvisitet innebär att en person blottar sig för att väcka obehag. Ett exempel på detta är om en person som endast är klädd i en kappa visar sin kropp inför en förbipasserande person. Det andra rekvisitet innebär att genom ord eller handling kränka en persons sexuella integritet. Detta kan vara om en person, likt beröring ovan, tar på en persons intima delar i ett sexuellt syfte. Det kan även handla om sexuella yttranden, ett exempel på detta är rättsfallet RH 1997:91 där en man hade ringt till kvinnor och lurat dem att svara på frågor om deras sexuella vanor. Denna person dömdes för sexuellt ofredande.

Sammanfattning:

Brottet sexuellt ofredande stadgas i 6 kap. 10 § BrB (se här). Enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB (se här) riktar sig bestämmelsen mot både vuxna och barn. I 6 kap. 10 § 1 st. BrB (se här) finns mer specifika brottsrekvisit som gäller när detta ofredande riktar sig mot barn under 15 år.

Om du vill ha fördjupning på detta område tipsar jag om en examensuppsats, vänligen se länken nedan:

Uppsats om sexuellt ofredande

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89867)