Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vad betyder " Det som erhålles i arv eller testamente efter mig skall vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande och skall således inte omfattas av giftorätt eller reglerna om samboegendom och inte heller vara föremål för rådighetsinskränkningar och reglerna om övertaganderätt. Detsamma skall gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe samt avkastningen av sådan egendom." ? Vore jättetacksam för svar då jag skriver i min 85-åriga mors ställe! Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörd av att egendom utgör enskild egendom

Skrivelsen i testamentet innebär att personen som genom arv eller testamente erhåller egendom mottager den villkoret att egendomen utgör enskild egendomen. Att egendom erhållits med villkoret att det är enskild egendom innebär att om personen som erhållit egendomen kommer att skilja sig så inkluderas egendomen inte i dennes giftorättsgods (7 kap. 2 § tredje och fjärde punkten äktenskapsbalken (ÄktB) respektive 4 § andra och tredje punkten sambolagen). Det innebär att vid en bodelning så får den person som har enskild egendom själv behålla egendomen utan att värdet ingår i delningen av makarnas giftorättsgods, som annars som huvudregel innebär att båda makarna delar upp sitt giftorättsgods så att båda makarna behåller lika stor del vardera.

Rådighetsinskränkningar

Vad gäller skrivelsen om att egendomen inte ska vara föremål för rådighetsinskränkningar så tar skrivelsen sikte på en bestämmelse om makars gemensamma bostad och bohag som förhindrar en make utan den andre makens samtycke att bland annat sälja, hyra ut eller pantsätta sådan egendom (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Denna bestämmelse omfattar dock inte enskild egendom vilket framgår av bestämmelsens andra stycke, så skrivelsen kan främst ses som ett förtydligande (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB).

Övertaganderätt

Skrivelsen om att egendomen inte ska omfattas av reglerna om övertaganderätt handlar också om ett förtydligande eftersom det följer av lagtexten att det förhåller sig på det viset. Vid en bodelning kan annars den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad få rätt att överta bostaden, men inte det fall att bostaden är enskild egendom till följd av villkorat arv eller testamente (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).

Egendomen som träder i enskild egendoms ställe

Att detsamma ska gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe innebär att exempelvis om den enskilda egendomen säljs för att köpa annan egendom eller om den enskilda egendomen förstörs och försäkring ersätter den förstörda egendomen med en ny egendom så är även den erhållna egendomen fortsättningsvis enskild egendom (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB).

Avkastning av enskild egendom

Att även avkastningen ska vara enskild egendom bryter den presumtion som annars föreligger enligt äktenskapsbalken att avkastningen utgör giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detta innebär att om egendomen säljs eller hyrs ut eller liknande vilket generar avkastning så är även avkastningen enskild egendom.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll