FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom28/04/2022

Ingår en kapitalförsäkring i bodelningen vid skilsmässa eller ena makens död?

Hej. Jag har något som kallas "framtidskapital" fonder på Nordea. Dessa skrev banken in så att vid min död ska barn och barnbarn dela på detta och ha som enskild egendom. Är gift vill tilläggas. Är detta riktigt att dom får det? Har diskuterat med andra som inte tror att detta är möjligt och vid ev. arvskifte om jag dör först eller skiljer mej ska min man vara med och dela. Vore tacksam att få detta utrett.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Framtidskapital" i fonder är en form av kapitalförsäkring och jag ska nedan redogöra för vad som kan komma att gälla vid äktenskapsskillnad eller vid din död. 

Bodelning

Ett äktenskap upplöses genom makens död eller äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). En bodelning ska då ske om inte makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få ta över bostad eller bohag från den andra maken (9 kap 1 § ÄktB). Tillgångarna som fanns vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes är det som ingår i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen kallas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB) och egendom utgör detta i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är exempelvis egendom som genom äktenskapsförord är enskild, vilket är det enda sättet för makar sinsemellan att förordna vad som ska utgöra detta (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan upprättas innan eller under ett äktenskap och ska upprättas skriftligen och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). 

De andra som du diskuterat med har nog det jag ovan skrivit i beaktning, då om du är gift och t.ex. inte har äktenskapsförord eller inte har förordnat kapitalförsäkringen som enskild egendom utgör det som utgångspunkt giftorättsgods, vilket ingår i bodelningen. I sådana fall läggs all giftorättsgods samman och delas sedan lika mellan dig och din make. 

Kapitalförsäkring

Precis som du själv skriver i din fråga skriver Nordea på sin hemsida att för denna typ av kapitalförsäkring kan du som sparare öronmärka vem pengarna ska gå till om du under ditt sparande skulle gå bort. I äktenskapsbalken som jag ovan beskrivit föreskriver om vad som ingår i bodelningen, framgår det att om en försäkring eller försäkringsbelopp som vid försäkringstagarens död tillfaller en förmånstagare finns det bestämmelser i försäkringsavtalslagen, FAL (10 kap. 5 § ÄktB). 

Själva öronmärkningen sker genom ett förmånsförordnande (14 kap. 1 § FAL). Det innebär att de som anges i förordnandet kommer få beloppet utbetalat från försäkringsbolaget och det kommer inte ingå i din kvarlåtenskap (14 kap. 7 § FAL). Detta kan dock i vissa situationer jämkas, om förmånstagarförordnandet lett till ett oskäligt resultat mot efterlevande make, men det är ovanligt då oskälighet kräver att t.ex. stora och systematiska förmögenhetsöverföringar har gjorts till en arvinge (14 kap. 7 § andra stycket FAL). Det är därför en fördel att förtydliga i ditt testamente t.ex. om hur förmånstagarförordnadet ska tolkas, då din önskan går före lagens generella tolkningsregler (11 kap. 1 § Ärvdabalken). 

Sammanfattning

Äktenskapsskillnad: Om du och din make skulle skilja er och ni inte har ett äktenskapsförord där det framgår att din kapitalförsäkring är enskild egendom utgör det giftorättsgods och du och din make delar lika på den och övrigt giftorättsgods. 

Dödsfall: Vid en situation då du går bort innan din make tolkar jag det så att kapitalförsäkringen kommer att betalas ut direkt till dina barn och barnbarn och inte ingå i kvarlåtenskapen som sedan ingår i bodelningen. I sådana fall får din make inte ta del av den, om inte han skulle begära jämkning p.g.a. oskäligt för honom. 

Jag skulle därför rekommendera dig att om du inte redan har gjort det, skriva ett äktenskapsförord där det framgår att kapitalförsäkringen är din enskilda egendom. 

Om du har ytterligare frågor är ni varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare