Ingår en fastskruvad pergola i ett köp av parhus?

Hej jag har köpt ett parhus med en pergola som är fastskruvad i trallen på uteplatsen. Ingär den vid köpet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring hus, och vad som ingår i dessa finns i jordabalken, förkortad JB. Jag kommer beskriva dessa regler och vad de innebär, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga gällande om en pergola ingår i ditt köp av parhus.

Fast egendom
För att kunna besvara din fråga, måste vi först klargöra vilken typ av egendom som köps i och med ett husköp och då vad pergolan ska klassificeras som.

För att en egendom/sak ska ingå i ett husköp, behöver denna egendom klassificeras som fast egendom. Fast egendom är först och främst jord, som indelas i fastigheter (1 kap. 1 § JB). Det betyder att det man köper är först och främst jorden/marken. Jag tolkar också utifrån din fråga att det inte står något om pergolan i köpeavtalet mellan dig och säljaren.

Fastighetstillbehör
Till en fastighet hör dock byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har placerats inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § 1 stycket JB). Det betyder att även hus och andra byggnader som står på fastigheten också är fast egendom, om det är placerat på fastigheten för att stanna där. Detta kallas för fastighetstillbehör och ingår i ett husköp. Det parhus du har köpt, utgör alltså fastighetstillbehör och därmed fast egendom, som ingår i ditt köp.

Byggnadstillbehör
Det finns dock ytterligare saker/egendom som kan ingå i köpet. Det är sådan egendom som byggnaden blivit försedd med och som är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden (2 kap. 2 § 1 stycket JB). Exempel på detta kan vara hiss, ledning för vatten, kranar och markiser. Men det kan också vara, om byggnaden är en bostad, exempelvis badkar, tvättmaskin och andra vitvaror (2 kap. 2 § 2 stycket JB). Sådan egendom kallas för byggnadstillbehör och kan alltså också utgöra fast egendom om det är placerat till byggnaden för att stanna där och är oberoende av vem som äger huset. Byggnadstillbehör ingår även det i ett husköp om dessa krav är uppfyllda.

Detta betyder, för att pergolan som finns på ditt parhus du har köpt ska ingå i husköpet så behöver det utgöra byggnadstillbehör. Kravet är då att den ska vara placerad till byggnaden för stadigvarande bruk. Jag förstår utifrån din beskrivning att pergolan är fastskruvad i trallen på uteplatsen vid parhuset. Detta behöver inte innebära att den är placerad för stadigvarande bruk, utan kan även bero på vad det är för typ av pergola. Detta är därför en svår bedömning för mig att göra, då jag inte helt kan utläsa detta ur omständigheterna i frågan. Är det en enklare konstruktion och används mer som exempelvis ett partytält, skulle min bedömning vara att den inte utgör byggnadstillbehör, och då inte heller ingår i ditt köp. Men, är det en större konstruktion som är mer att anse som en del av byggnaden, skulle svaret istället vara att den ingår.

Ett exempel på vad som enligt domstolspraxis har ansetts utgöra byggnadstillbehör är en parabolantenn (NJA 1997 s. 699). I jämförelse med parabolantenn är det inte helt omöjligt att pergolan kan anses utgöra byggnadstillbehör och därmed ingå i husköpet, men pergolan ska fortfarande vara placerad och ägnad för stadigvarande bruk. Men som nämnt, kan jag inte ge ett tydligt svar på detta.

Sammanfattning och rekommendation
För att en pergola ska ingå i ett husköp, behöver denna anses vara fast egendom i form av byggnadstillbehör. För att utgöra byggnadstillbehör ska den vara placerad till huset och ägnad för stadigvarande bruk. Jag kan tyvärr inte ge dig ett klart svar på detta, då jag inte vet alla omständigheter kring köpet och bland annat hur pergolan ser ut, är konstruerad och är ägnad för.

Eftersom jag inte kan ge ett klart svar på din fråga, rekommenderar jag dig att ta kontakta oss via telefon, där du kan återge mer info och förhoppningsvis få ett klarare svar på din fråga.
Du kan nå oss på detta telefonnummer: 08-533 300 04


Jag är ledsen att jag inte kan ge ett glasklart svar på din fråga, men jag hoppas att jag lyckats förklara vad det är som är avgörande för att pergolan ska ingå i ditt köp.

Har du fler funderingar, är du alltid varmt välkommen att höra av dig med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”