Indraget besökstillstånd för fortkörning?

Hej! Jag besöker min partner som sitter på en klass 2-anstalt. Min fråga kanske är löjlig, men jag undrar om besökstillståndet skulle kunna dras in om jag (som besökare) får fortkörningsböter eller blir av med körkortet? Jag vet att besök oftast inte beviljas om besökaren är dömd för ex. narkotikabrott. Men kan besökstillståndet dras in av även detta ”lindrigare” brott, fortkörningsböter?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det har din partner redan beviljats ett besökstillstånd för att du ska kunna hälsa på, och du undrar nu om det kan dras in på de grunder du beskriver. Relevanta rättsregler finns i förvaltningslagen (FL), fängelselagen (FängelseL) samt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (FARK).

Ändring av förvaltningsbeslut

Som utgångspunkt kan ett beslut fattat av en myndighet vara antingen gynnande eller betungande för mottagande part. Ett beviljat besökstillstånd är enligt min bedömning ett gynnande beslut för din partner (och dig), eftersom det är något ”bra” för er – något ni vill ha. Skillnaden mellan ett gynnande och ett betungande beslut är, hårt förenklat, bland annat att ett gynnande beslut inte kan ändras lika lättvindigt som ett betungande beslut. För att ett gynnande beslut ska få ändras i efterhand krävs antingen att (1) det framgår av det ursprungliga beslutet eller reglerna det grundats på att beslutet får återkallas, (2) att tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller (3) att felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller felaktiga uppgifter (37 § FL).

Vad jag kan se finns det till att börja med inga regler som medger att ett besökstillstånd får återkallas rent allmänt. Alltså krävs antingen att (2) eller (3) är för handen. Såvida ni inte har lämnat felaktiga uppgifter inför besökstillståndet återstår alltså bara punkten (2) – tvingande säkerhetsskäl. Min bedömning är att ”tvingande säkerhetsskäl” är ett högt ställt krav. I bedömningen av vad som menas med tvingande säkerhetsskäl kan sannolikt viss ledning tas ifrån de regler som Kriminalvården utgår ifrån när man bedömer om ett besökstillstånd ska beviljas från första början.

När beviljas besök?

Besök får beviljas om det lämpligen kan ske. Det får vägras om det kan äventyra säkerheten (och detta inte lämpligen kan avhjälpas genom viss kontroll av besökaren), motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt kan vara till skada för någon (7 kap. 1 § FängelseL). Tillstånd beviljas normalt inte för en besökare som avtjänar fängelsestraff eller är föremål för frivårdsinsatser. Det samma gäller en person som är misstänkt för brott, brukar narkotika eller har koppling till organiserad brottslighet. Undantag kan dock göras för närstående (Allmänna råd till 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) (kan läsas i 7 kap. FARK)).

Vad gäller i ditt fall?

Ett indraget körkort är en förvaltningsåtgärd och är inte ett straff för ett brott. Jag bedömer inte att ett indraget körkort i sig är en omständighet som, mot bakgrund av det ovan sagda, bör läggas till grund för ett nekat eller indraget besökstillstånd. Detsamma gäller fortkörningsböter. Böter är visserligen ett straff, men mot bakgrund av att det krävs ”tvingande säkerhetsskäl”, samt att du möjligen kan anses vara närstående, har jag svårt att se att fortkörningsböter skulle kunna motivera ett indraget besökstillstånd. Brottet är rimligen inte så grovt att det utgör en säkerhetsrisk eller kan medföra skada. Jag tror alltså inte att du behöver oroa dig för ett indraget besökstillstånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000