Indragande av billaddstolpe för BRF-medlems räkning

2019-04-07 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Är sekreterare i en BRF. Vi äger tomten där huset står inkl. garaget. En medlem i föreningen har nu köpte en hybrid el-bil och vill kunna ladda den vid sin plats i garaget. Han säger att han skall bekosta allt som detta innebär själv, d.v.s. indragning av el till en laddstolpe från hans el-mätartavla. Ett antal frågor har nu ställts inom styrelsen.- Kan vi gå med på detta?- Kan vi skriva ett avtal med medlemmen som innebär att han bekostar allt själv och att han även bekostar borttagande av elen?- Behövs det något avtal?- Vem skall skriva avtal med elfirman/Energiverket angående installationen? Medlemmen eller BRF?Vi behöver alla råd vi kan få i denna fråga!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar för enkelhetens skull att använda mig av några förkortningar. Jag kommer att förkorta bostadsrättslagen BrL, jordabalken JB och lagen om ekonomiska föreningar LEF.

Tillåtelsen

Styrelsens arbete regleras av BrL. Som jag förstår dig har medlemmen redan en parkeringsplats, som jag antar hyrs ut genom ett avtal mellan föreningen och medlemmen i enlighet med bestämmelserna i 12 kap JB som rör hyra (och som ofta vardagligt benämns hyreslagen). Jag utgår också från att detta avtal är skrivet på obegränsad tid, och inte på tidsbegränsad. Alltså: Avtalsförhållandet i sig regleras av JB, men ni behöver som styrelse alltid förhålla er till BrL.

Jag ser inga hinder för er att gå med på detta. En av styrelsens huvuduppgifter är att förvalta föreningens angelägenheter, men hur detta ska gå till regleras inte närmre (9 kap 12 § BrL, som hänvisar till 7 kap 4 § 1 p LEF). Grunden för ert beslut ska således ske utifrån vad ni anser är lämpligast utifrån föreningens intressen. Om det inte innebär några nackdelar för föreningen att tillåta detta, kan ni till exempel väga detta mot nackdelen att det uppstår en risk att medlemmen säger upp sin hyresplats till följd av att han inte kan använda den, vilket ger mindre intäkter för föreningen.

Något ni alltid måste beakta i ert arbete är den grundläggande principen om likabehandling, som innebär att ni måste agera likadant nu som om en annan medlem senare kommer med samma begäran.

Avtal

Ert nuvarande avtal regleras enligt 12 kap JB. Avtal behöver inte vara skriftliga för att vara bindande. Mitt svar på din andra fråga blir således att ja, ett avtal är nödvändigt i denna situation. För att uttrycka mig praktiskt kan ni inte vara överens om uthyrningen utan att överenskommelsen juridiskt sett utgör ett avtal.

Om ert nuvarande hyresavtal är skriftligt föreslår jag att ni gör ett tilläggsavtal, där medlemmen tillåts vidta åtgärderna men att såväl indragning som borttagande sker på medlemmens bekostnad. Om avtalet är muntligt föreslår jag att ni upprättar ett skriftligt och reglerar hela uthyrningssituationen.

Vem sluter överenskommelsen med elbolaget?

Med reservation att jag inte är särskilt kunnig om el i fastigheter, utgår jag från att indragningen förutsätter arbeten mot någon form av gemensamt elnät. Därutöver sker dragningen i det av föreningen ägda garaget. I sådant fall bör styrelsen för föreningens räkning sluta avtalet med elbolaget. Ni kan isåfall sluta ett separat avtal med medlemmen om att han i sin tur ska ersätta föreningen för dessa utlägg. Jag har, återigen med reservation för min ringa kunskaper om eldragning, svårt att se att denna dragning inte påverkar föreningens egendom. Om indragningen påverkar föreningens egendom har inte medlemmen behörighet att sluta avtal om denna.

En avslutande tanke om avtalet

Jag misstänker att det, särskilt nu när indragningen ska bekostas av medlemmen, endast är positivt för föreningen att få en P-plats med laddfunktion för elbilar. Möjligen kan det vara bra att i överenskommelsen inte föreskriva ett krav på att han tar bort installationen, utan snarare ge föreningen möjlighet att begära att han ersätter ett borttagande. I och med att han (enligt min bedömning) inte kan sluta avtal om dragning mot elnätet, blir det även här föreningen som måste sluta avtal med elbolaget om detta. Ett avtal där det krävs att han tar bort indragningen speglar således inte riktigt situationen, i o m att han inte har denna befogenhet. Utan att lägga mig i styrelsens arbete är jag därutöver inte säker på att det är föreningens bästa att göra sig av med en laddstolpe.

För medlemmens skull, och för att avtalet ska vara juste, föreslår jag att ni tidsmässigt begränsar hans ansvar för att bekosta ett borttagande av indragningen till att, som exempel, ett sådant krav framställs från föreningens sida inom tre månader efter att han slutar att hyra parkeringsplatsen. På så vis kan kravet endast riktas i samband med den tid han hyr P-platsen, och kortare tid därefter. Han bör också överväga att kräva några garantier på att ni inte säger upp honom från avtalet med 9 månaders uppsägningstid (enligt 12 kap 4 § 1 st 1 p JB), till exempel genom något eller båda av följande krav:

En längre uppsägningstid än 9 månader, till exempel 24 månader, om ni säger upp avtalet inom fem år. Att han endast bekostar borttagandet om han själv säger upp avtalet, eller om uppsägning från er sidan sker inom viss tid efter att han flyttat från sin bostadsrätt. Ni kan i sådant fall villkora detta med att så detta villkor inte gäller om han inte förverkar sin hyresrätt i enlighet med JB:s bestämmelser.

Notera att mina förslag, inklusive tidsfrister, endast är förslag och att det mycket väl kan finnas skäl att avtala på annat sätt. Vill ni ha mer ingående hjälp med avtalsskrivningen kan ni kontakta Lawlines jurister på info@lawline.se.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll