Inbördes testamente vid samboförhållande

2015-07-07 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag och min sambo har ett "typiskt" inbördes upprättat testamente där vi ber våra respektive barn att avstå från att påkalla sin rätt till laglott (tills efter vår respektive död) och därmed att godkänna vårt testamente.En bekant påstår nu att, t ex vid mitt frånfälle, barnen inte bara kan kräva sin rätt till laglott utan även att min sambos sparkapital ska räknas med i dödsboet efter mig. Vår bekant pratar om en paragraf 12:2 i Ärvdabalken/Äktenskapsbalken (osäker på vilken), vilken paragraf vår bekant tvingades åberopa vid hennes makes frånfälle (dom var således gifta) för att inte egendom där hustrun (vår bekant) stod skriven som ensam ägare till skulle räknas med i makens dödsbo.Kan detta verkligen stämma? Att våra barn kan kräva att min sambos sparkapital ska räknas med i dödsboet efter mig? Vi har inte upprättat något speciellt samboavtal, jag och min sambo.Om det som vår bekant pratar om skulle visa sig stämma också i vårt fall, vad kan vi då göra för att "skydda" min sambos sparkapital?Väldigt tacksam för svar!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Din fråga handlar dels om hur en bodelning vid ett samboförhållande går till samt vad särkullbarn har för rätt vid testamenten.

Ett samboförhållande kan upphöra å olika sätt, ett av dessa är genom dödsfall, 2§ sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör kan en bodelning ske. Det är således inte obligatoriskt att göra en bodelning och det är endast den efterlevande sambon som kan påkalla bodelning enligt SamboL, den avlidnes arvingar kan inte påkalla detta, se 18 § SamboL. En begäran om bodelning måste framställas inom ett år från det att samboförhållande upphört, 8 § SamboL. I 18 § SamboL finns en skyddsregel som kallas för lilla basbeloppsregeln som anger att den efterlevande maken alltid har rätt att erhålla samboegendom motsvarande två basbelopp (89 000 kr). Viktigt att poängtera är att detta gäller värdet av samboegendomen och att det inte spelar någon roll hur mycket annan egendom den efterlevande sambon har.

Väljer den efterlevande maken att göra en bodelning är det endast samboegendomen som inkluderas, 8 § SamboL. I 3 § SamboL anges vad som utgör samboegendom och i 4- 7 §§ SamboL återfinns närmare förklaringar om vad som räknas och inte räknas som samboegendom. En bodelning inled med att sambornas andelar i boet beräknas, efter det täcks skulderna genom gäldstäckning. Det som blir över läggs samman och delas på häften där vardera sambo får lika mycket.

Din sambos sparkonto ingår således inte i bodelningen och dina barn kan därför inte ta del av hans ägodel. Din bekant syftar nog på 12:2 Äktenskapsbalken (ÄktB), denna regel är endast tillämplig för makar och finns till för att skydda efterlevande make.

Sambor har ingen arvsrätt hos varandra utan detta måste istället förordnas genom testamente. Bröstarvingar (dvs barn) har i svensk rätt ett skydd genom reglerna om laglott. Laglotten är halva arvslotten, 7:1 Ärvdabalken (ÄB). Detta betyder att ni genom testamente kan inskränka era barns arvsrätt till hälften men inte mer än så. Inskränker testamentet på mer än hälften av arvslotten är detta inte i sig ogiltigt utan bröstarvingarna måste begära jämkning av testamentet, vilket sker enligt reglerna i 7:3 ÄB. Varje bröstarvinge som vill få ut sin laglott måste begära jämkning, det räcker alltså inte med att endast en bröstarvinge gör detta. Begär en bröstarvinge inte jämkning blir testamentet gällande mot denna.

Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2523)
2020-07-05 Vad gäller för en bröstarvinge om föräldern har testamenterat bort arvet?
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente

Alla besvarade frågor (81708)