Inbördes testamente mellan makar och nytt testamente efter makes död - vilket gäller?

Fråga ang testamente.

Inbördes testamente har original ej kunnat återfinnas, vidimerad kopia finns. Efter hustruns död.

Maken har upprättat ett eget testamente detta är upprättat den 21/4 men årtal saknas hans en brors son ärver allt, vi är fem andra syskon barn som inte får del av arvet.

Är detta giltigt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett testamente är en ensidig rättshandling, med detta menas att det endast kräver en persons agerande eller beslut. Detta innebär att det bara är testatorns (arvlåtaren) själv som kan besluta om fördelningen av kvarlåtenskapen. Ett avtal eller överenstämmelse om arvsfördelning med en annan person utgör således inget testamente. Ett inbördes testamente mellan två makar utgör två ensidiga rättshandlingar i ett och samma dokument. För att en rättshandling ska utgöra ett testamente krävs även att den ska vara fritt återkallelig, detta gäller såklart även inbördes testamenten. Alltså har en make full möjlighet att återkalla ett inbördes testamente vilket kan påverka innebörden av testamentet för den andra maken. Han kan också upprätta ett nytt testamente.

Så länge testamentet är upprättat i enlighet med formkraven i 10 kap. § 1 ärvdabalken (ÄB) är det nya testamentet till förmån för hans brors son giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn i närvaro av två vittnen. Vittnena ska underteckna testamentet och de måste veta att det är ett testamente de undertecknar, men de måste inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till dig eller testamentstagare, se 10 och 13 kap. ÄB.

Det är således inget formkrav att skriva årtal på testamentet, även om det är en fördel, speciellt i det är fallet när det finns ett tidigare testamente och ett årtal påvisar därmed att just det testamentet skrevs efter ett tidigare inbördes testamentet. Dock tolkar jag det som att ni i det här fallet ändå vet att testamentet till förmån för hans brors son är skrivet efter den inbördes testamentet, dvs. efter hustruns död.

När det gäller kopian av det inbördes testamentet så finns det inget krav på att det är just originalhandlingen som måste läggas fram. Emellertid uppkommer en fråga om originalhandlingen har återkallats, eller om testamentet fortfarande är gällande. Bevisbördan att testamentet inte är återkallat ligger på den som åberopar kopian. Omständigheter som kan göras gällande för att påvisa att testamentet inte är återkallat är tiden som löpt sedan testamentet skrevs, t.ex. att kort tid har gått, och eventuella muntliga uttalanden av testatorn som påvisar hans vilja. I det här fallet kan dock det inbördes testamentet nog anses återkallat med anledning av upprättandet av det nya testamentet till förmån för hans brors son. Även om det nya testamente inte uppfyller formkraven kan det ses som en återkallelse av det gamla testamentet, eftersom en återkallelse är formlös, dvs. det finns inga formkrav på hur en återkallelse ska ske.

Hoppas jag uppfattade förutsättningarna korrekt och att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”