Illojala transaktioner innan bodelning

2019-12-16 i Bodelning
FRÅGA
Jag ska skilja mig och undrar. Om jag har tillgångar som jag innan bodelningen överfört till annan person Räknas det ändå som tillgångar som ska ingå i bodelningen.?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Vad som ska ingå i en bodelning

Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en äktenskapsskillnad ska dina och din makes egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska dina och din makes giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods menas sådana egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Av 7 kap. 2 § ÄktB följer en lista av vad som avses med enskild egendom:

- egendom som enligt äktenskapsförord ska vara enskild egendom som en makt fått i gåva av någon annan än den andra make, gåvan ska vara förenad med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom

- egendom som en make fått genom testamente, arvet ska vara förenad med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom

- egendom som en make ärvt och enligt testamente av arvlåtaren ska vara den mottagande makens enskilda egendom

- egendom som en makt fått genom förmånstagarförordnande vid olika typer livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, som tecknats av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara den mottagande makens enskilda egendom

- annat som har trätt i stället för egendom som avses i de ovanstående punkterna

Om era ägodelar enbart utgör enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken så behöver en bodelning inte ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (såsom mattor, lampor, gardiner etc.) som är avsett för ert gemensamma hem. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena makens bruk (7 kap. 4 § 3-4 st. ÄktB).

Illojala transaktioner

Huvudregeln är att makarna ska redovisa sina tillgångar och skulder vid brytpunkten, den dag som ansökan om skilsmässa kommer in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är således som utgångspunkt intressant att se vad du respektive din make har och hur era egendomsförhållanden ser ut vid det datumet. Dock finns det en regel, s.k. vederlagsregeln, som utgör undantag från huvudregeln.

Vederlagsregeln försäkrar att en skadelidande make får ersättning när den andra makens förfogande över giftorättsgodset, egendom som ska ingå i bodelningen, innan en skilsmässa anses vara illojal. Syftet är att motverka att en make genom olika åtgärder försöker minska den andre makens anspråk till hälften av giftorättsgodset genom att beakta hur denne förfogat över sin egendom innan äktenskapsskillnaden (11 kap. 4 § Äkt).

Om en make anses betett sig illojal ska minskningen av giftorättsgodset ändå räknas med i bodelningen som om ingen transaktion har skett. Förutsättningarna för att detta ska ske är:

- Den ena maken har minskat sitt giftorättsgods genom gåva eller använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda egendom

- Detta har skett utan den andra makens samtycke

- Detta har skett inom tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad gjordes

- Makens giftorättsgods minskas betydligt i samband med gåvan/transaktionen, om giftorättsgodset har minskat med minst 10 % ska det anses vara av en inte obetydlig omfattning

Exempel: Giftorättsgodset tillhörande dig uppgår till 20 000 kr i värde och din make har 10 000 i giftorättsgods. Innan bodelningen överför du 10 000 kr av dina 20 000 kr till en närstående vän, utan din makes samtycke. Eftersom summan utgör 50% av dina tillgångar måste det ses som att dina tillgångar har minskats i en betydlig omfattning. Om transaktionen dessutom sker inom tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in så ska de 10 000 kr ändå räknas med i bodelningen som om ingen transaktion hade skett. Utan vederlagsregeln skulle ni dela på dina återstående 10 000 kr och din makes 10 000 kr. Ni skulle då efter bodelning få 10 000 kr var. Med vederlagsregeln så skulle det vid bodelning räknas som att du fortfarande har kvar dina 10 000 kr som du överfört till din vän. Du och din make skulle då dela på sammanlagt 30 000 kr. Ni kommer då få 15 000 kr var. Eftersom du har redan överfört pengarna till någon annan så får du bara i praktiken ut 5 000 kr i samband med bodelningen.

Sammanfattning

Om egendomen som du vill överföra till någon annan utgör enskild egendom så kommer det inte utgöra något problem eftersom sådana egendom inte tas med i bodelningen. Dock, om du istället överför en betydlig andel av giftorättsgods till någon annan och detta sker inom tre år från det att ansökan om skilsmässa görs, utan din makes samtycke, så kommer hen att kunna kräva att överföringen räknas med i bodelningen ändå.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2462)
2020-03-30 Vilket värde ska giftorättsgods beräknas efter vid en skilsmässa?
2020-03-29 Uppdelning av fastighet som utgör enskild egendom till hälften
2020-03-29 Övertagande av bolån vid separation
2020-03-27 Bodelning vid minskning av giftorättsgods

Alla besvarade frågor (78496)