I vilka fall kan styrelseledamöter förhindra att en aktieägare överlåter sina aktier? Också om styrelsen har någon skyldighet att agera när bolagets inkomster eller egna kapital har minskat

2017-03-19 i Bolag
FRÅGA
Om man är tre stycken i en styrelse i ett AB och ena personen misstänker att det kommer gå dåligt för företaget, har denne personen rätt då att sälja hälften av sina aktier till någon närstående eller kan någon av styrelseledamöterna invända och kräva att de ska få aktierna? Och om företagets revisor ser över ekonomin och ser att inkomsterna har minskat och att det egna kapitalet har minskat i bolaget, hur ska styrelsen agera då och vad kan en ev underlåten i att agera leda till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Styrelseledamöterna kan bara kräva att få aktierna om bolagsordningen ger dem en sådan rätt. Allmänt sätt behöver styrelsen inte göra något särskilt om bolagets inkomster har minskat. I vissa fall kan den dock behöva vidta åtgärder för att undgå skadeståndsansvar eller liknande. Styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning, om bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen kommer att behöva följa ett specifikt förfarande för att undgå skadeståndsansvar, om bristen finns kvar i kontrollbalansräkningen.

Kan någon styrelseledamot kräva att köpa aktierna?

Det står en aktieägare i princip helt fritt att sälja sina aktier, se 4 kap. 7 § aktiebolagslagen (ABL). Styrelsen kan i princip inte göra något åt saken. Inte heller kan en enskild styrelseledamot förhindra en försäljning.

Det finns dock ett undantag. Principen om att en aktieägare fritt får sälja sina aktier kan inskränkas genom förbehåll i bolagsordningen. Ett sådant förbehåll kan vara antingen ett samtyckesförbehåll, ett förköpsförbehåll eller ett hembudsförbehåll.

Mest relevant för ditt fall skulle nog vara ett förköpsförbehåll. Ett sådant förbehåll kan innebära att t.ex. andra aktieägare har rätt att köpa aktierna före de säljs till någon annan (4 kap. 18 § ABL)

Finns inget förbehåll i bolagsordningen går det inte att förhindra att en aktieägare säljer sina aktier.

Vad ska styrelsen göra om företagets inkomster har minskat?

Minskade inkomster leder inte i sig till att styrelsen måste göra något särskilt. Det finns ingen allmän regel för sådana fall.

I vissa fall kan dock en minskning av inkomster få vissa rättsliga verkningar. Ett exempel är att det kan bli svårare att dela ut vinst om överskottet behövs för att verksamheten ska fortsätta (17 kap. 3 § ABL). En utdelning i strid med 17 kap. 3 § ska återgå till bolaget. Styrelsen kan bli ansvarig att täcka bristen, om mottagaren av utdelningen inte kan återbetala hela beloppet (17 kap. 7 § första och andra styckena ABL).

Vill du läsa mer om otillåten utdelning kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: Förtäckt vinstutdelning – aktiebolagsrättsliga, insolvensrättsliga, skatterättsliga och straffrättsliga konsekvenser.

I andra fall kan styrelsen möjligen bli skadeståndsansvarig om den inte gör något åt minskningen av bolagets inkomster. Styrelsen har nämligen en allmän vårdplikt gentemot bolaget. Brott mot vårdplikten kan leda till skadeståndsansvar för styrelsen (29 kap. 1 § ABL). Vad styrelsen bör göra beror dock helt och hållet på det enskilda fallet.

Utan några mer konkreta uppgifter om ditt fall kan jag tyvärr inte ge något mer precist svar.

Vad ska styrelsen göra om företagets egna kapital har minskat?

Minskning av det egna kapitalet kan leda till att styrelsen måste agera. Styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning om den kan anta att bolagets egna kapital bara täcker hälften av bolagets registrerade aktiekapital (25 kap. 13 § ABL). Styrelsen kan också behöva följa ett högst specifikt förfarande för att likvidera bolaget, om kapitalbristen finns kvar i kontrollbalansräkningen (25 kap. 15 § ABL). Styrelsen riskerar att bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder om den inte följer förfarandet (25 kap. 18 § ABL).

Vill du läsa mer rekommenderar jag följande tidigare svar på Lawline som behandlar din fråga: Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter vid tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Svaret tar mer utförligt upp förfarandet som styrelsen måste följa, och vad som händer om den inte följer förfarandet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med aktiebolagsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95852)