Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi hade fönstret öppet, med haken i, under en dag tidigare i sommar när det var varmt (finns ingen luftkonditionering). Vi lät det stå öppet medan vi båda var borta några timmar under dagen,ocj när vi kom hem hade gängorna slitit sig från trät som fäste fönstret vid listen där gångjärnen satt, oh glaset Krossades. Hyresvärdens son kom förbi och hämtade fönstret till reparation, och nu har vi fått en faktura på 1500kr. Vi tycker inte att vi gjort något fel, då vi måste kunna ha fönstret öppet för att ha en dräglig temperatur inomhus, och undrar om hyresvärden verkligen kan kräva oss på pengarna för reparationen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En hyresgäst ska bara ersätta skador som uppstått genom vållande

En hyresgäst har ett ansvar för att vårda lägenheten väl. Om hyresgästen missköter sin lägenhet kan han eller hon komma att behöva ersätta skadan. Utgångspunkten är att hyresgästen ska ersätta sådana skador som har orsakats genom hyresgästens vållande (12 kap. 24 § första stycket jordabalken). Det innebär att hyresgästen måste ha varit oaktsam eller agerat vårdslöst och på grund av det har orsakat skadan. Motsatsvis innebär det att skador som har uppstått på grund av olyckshändelser eller genom vanlig förslitning inte måste ersättas av hyresgästen, utan det faller under hyresvärdens underhållsansvar.


Det är vanligtvis inte oaktsamt att lämna fönstret öppet

Frågan i ert fall är alltså om det har varit oaktsamt att ha fönstret öppet medan ni var borta och att ni därför har vållat skadan.

Svaret på frågan kan bero lite på omständigheterna i fallet. Rimligtvis bör en hyresgäst i vanliga fall kunna lämna fönstren öppna utan att det ska vara att betrakta som vårdslöst och det bör gälla även om hyresgästen inte är hemma under en kortare tid. Gängorna kan likväl slita sig när hyresgästen är hemma som när han eller hon inte är det. En hyresgäst ska kunna utgå från att fönstren i normalfall inte går sönder av att lämnas öppna. Att gängorna slitit sig från trät beror snarare på förslitning vilket är något som faller under hyresvärdens ansvar.


Under vissa förutsättningar kan det vara oaktsamt

En situation då det å andra sidan skulle kunna vara att betrakta som oaktsamt att lämna fönstret öppet är om det av någon särskild anledning fanns anledning att befara att fönstret skulle slita sig. Så kan vara fallet om det var väldigt blåsigt den dagen eller om fönstret var så pass slitet att det gick att förstå att det fanns en stor risk att det skulle lossna.

Hyresgästen har utöver sin vårdplikt även en underrättelseplikt gentemot hyresvärden. Underrättelseplikten innebär att om hyresgästen upptäcker, eller rimligtvis bör upptäcka, en brist i lägenheten som måste rättas till för att undvika att större skador uppstår, måste hyresgästen underrätta hyresvärden om bristen (12 kap. 24 § andra stycket jordabalken). Detta för att hyresvärden ska få möjlighet att åtgärda bristen innan en allvarlig olägenhet riskerar att uppstå. Det sagda innebär att om fönstret var väldigt slitet och det utan svårigheter gick att upptäcka, hade ni som hyresgäster behövt underrätta hyresvärden om det. Det borde dock i sådant fall ha krävts att fönstret var just väldigt slitet och att det utan närmare undersökning gick att upptäcka, för att ni skulle ha haft en sådan underrättelseplikt. Om fönstret var likt andra fönster i lägenheten och till synes hade ett sådant skick som bör kunna godtas, förelåg ingen sådan underrättelseplikt.


Sammanfattning

Det är i normala fall inte oaktsamt av en hyresgäst att lämna ett fönster öppet och ni ska därför inte behöva ersätta skadan. Undantaget är dock om det sannolikt gick att befara att gängorna inom kort skulle slita sig, antingen på grund av att det var exempelvis mycket blåsigt ute eller om fönstret var väldigt slitet.

Om fönstret sedan tidigare var slitet och i behov av renovering och det lätt gick att upptäcka, hade hyresvärden behövt underrättats om det, annars kan ersättningsskyldighet uppstå. Det gäller dock inte om det rörde sig om mer normal slitning där det inte fanns något som tydde på att fönstret kunde lossna.

Hoppas detta var svar er fråga. Har ni fler frågor är ni välkomna att hör av er!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82752)