Hyresgästens vårdplikt och hyresvärdens underhållningsskyldighet

2018-01-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad normalt slitage innebär. Det är så att vi har nyss flyttat och vi hade kabellister som var fastklistrade på väggen. När vi tog bort dem så följde lite av tapeten med. Vad räknas det som?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästens vårdplikt
Av 12 kap 24 § jordabalken (JB) framgår det att hyresgäster har en vårdplikt. Vårdplikten innebär att hyresgästen under hyrestiden ska vårda bostaden väl. Tanken är att en hyresgäst ska använda bostaden med normal aktsamhet. Hyresgästen svarar därför enligt 12 kap 24 § JB för skador som uppstår genom försummelse eller vårdslöshet. Hyresvärden får däremot acceptera att normalt slitage uppstår. Skador som uppkommit genom "normal användning" hör alltså inte till sådana skador som hyresgästen behöver ersätta. Att hyresvärden svarar för normalt slitage hindrar dock inte att hyresgästen har en skyldighet att vara aktsam. Hyresgästen ska vara så aktsam som kan krävas av en ordentlig person (jfr NJA 2011 s. 454). Hyresgästen är inte ansvarig för sådan försämring som sker genom olyckshändelser. Särskilda avtalsbestämmelser om hyresgästens skyldigheter är vanliga och kan framstå som en precisering av hyresgästens skyldighet enligt vårdplikten i 12 kap 24 § JB.

Bedömningen om en skada har uppkommit genom normalt slitage eller inte får göras i det enskilda fallet. Utgångspunkten är att det som inte uppkommit på grund av hyresgästens vårdslöshet är att räkna som normalt slitage.


Vid en bedömning om skadan kan tillräknas hyresgästen som vårdslöshet ska man väga:
- risken för skada,
- sannolikheten för att skada ska uppkomma,
- möjliga skadors storlek och
- hyresgästens möjligheter att inse denna risk, dennes möjligheter att förebygga skada samt kostnaderna för och olägenheterna med sådana åtgärder (jfr NJA 2011 s. 454).

Exempel på vad som i praxis bedömts vara normalt slitage är hål i väggar efter tavlor och hyllor, repor i golvet efter möbler och fettfläckar på väggar. Medan spräckta handfat eller toalettstolar, sprickor i badkar, trasiga fönsterrutor och dylikt, anses ha uppstått genom vårdslöshet och försummelse.

Bedömning i detta fall:
Märken i tapet efter kablar bör nog normalt anses som normalt slitage (jfr hål i väggen efter tavlor etc.). Helt bortskavd tapet kanske inte lika självklart bör ses som normalt slitage. Det blir alltså en bedömning i det enskilda fallet av skadorna i fråga. Det går därför inte att helt givet säga att att en skada är att anse som normalt slitage eller inte.

Hyresvärdens underhållningsskyldighet
I sammanhanget kan det vara bra att nämna att det ingår i hyresvärdens underhållsskyldighet att ombesörja omtapetsering av lägenheten ungefär vart tionde år (jfr 12 kap 15 § Jordabalken). Om i ditt fall den avskavda tapeten, skulle anses bero på vårdslös behandling från din sida, betyder detta att du bara skulle bli skyldig att ersätta omtapetseringskostnaderna för de år som återstår till närmaste omtapetsering.

Hoppas att det här svaret har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98657)