Hur upphör ett förvaltarskap?

2020-12-22 i God man
FRÅGA
Hej jag har haft förvaltare sen jag var 21 år gammal och är 36 år nu vill byta från förvaltare till godman men tingsrätten vill att jag ska ha kvar förvaltarskapet hur ska jag gå till väga jag mår dåligt av detta
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har skickat in en ansökan till tingsrätten om att ditt förvaltarskap ska upphöra men att du därefter fått avslag. Du undrar därför hur du kan gå tillväga nu. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av 11 kap. Föräldrabalken (FB).

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Till att börja med vill jag förtydliga skillnaden mellan god man och förvaltare. En förvaltare utses i de fall som en god man inte är tillräckligt. Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren behöver därmed inte tillåtelse av personen den företräder innan den fattar ett beslut. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. Exempelvis ta lån, betala hyran eller ansöka om olika förmåner 11 kap. 7 § FB 11 kap. 9 § FB.

Till skillnad från en förvaltare ska en god man utses för att hjälpa personen att förvalta sin egendom. Huvudmannen innehar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga att själv kunna ingå rättshandlingar. Innebörden av detta är att huvudmannen själv, på egen hand, är förmögen att ingå avtal eller andra rättshandlingar med bindande verkan 11 kap. 4 § FB.

Förvaltarskap är därmed en mer omfattande ingripande skyddsåtgärd i jämförelse med godmanskap. God man ska därför utses i första hand, om det anses vara tillräckligt.

Hur upphör ett förvaltarskap?

Förvaltarskapet upphör när behovet inte längre finns och åtgärden inte längre behövs 11 kap. 19 § FB. Därtill kan förvaltarskap upphöra genom att förvaltaren missbrukar sin roll eller uppträder försumligt 11 kap. 20 § FB. Enligt bestämmelsen avslutas alltså förvaltarskapet när förvaltaren inte anses lämplig för uppgiften. Överförmyndaren fattar då beslut om att uppdraget ska upphöra.

Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?

Om du vill byta från förvaltare till god man ska du skicka en ansökan till överförmyndarnämnden, alternativt direkt till tingsrätten 11 kap. 19 b § FB. En sådan ansökan får lov att göras av förvaltaren själv, en förmyndare, den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar 11 kap. 15 § FB. Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg som styrker att det är tillräckligt med godmanskap och att det inte längre finns behov av förvaltarskap. Din förvaltare kommer att få yttra sig i ärendet och det är sedan tingsrätten som fattar beslut och avgör frågan.

Tingsrätten och överförmyndarnämnden får även självmant ta upp frågan om upphävandet av förvaltarskap. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd 11 kap. 21 § FB.

Hur du kan gå tillväga

Är du inte nöjd med tingsrättens beslut om fortsatt förvaltarskap är ett alternativ att överklaga beslutet till hovrätten. Detta förutsätter dock att beslutet inte vunnit laga kraft. Vanligtvis sker detta 3 veckor från att du blivit delgiven domen. Överklagan ska ske skriftligen och den ska skickas till den tingsrätt som fattat beslut i ärendet.

Har domen vunnit laga kraft kan du skicka in en ny ansökan till överförmyndarnämnden eller tingsrätten. Vissa kommuner tillhandahåller blanketter på nätet som går att skriva ut och fylla i för att sedan skicka till den tingsrätt där du är folkbokförd. Om du väljer att skicka in en egen ansökan till tingsrätten bör du uppge ditt och din förvaltares namn, personnummer, adress, telefon och eventuell e-postadress. Du ska även redogöra skälen till att förvaltarskapet ska upphöra samt ett eventuellt läkarintyg eller annan utredning som stödjer att behov av förvaltarskap inte längre föreligger.

Jag hoppas detta besvarade din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91293)