Hur tolkas "förtjänst" och "skicklighet"?

FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som menas med förtjänst enligt lagen om offentlig anställning 4 § och regeringsformen 12:5? Det står vidare i lagen om offentlig anställning 4 § att skicklighet ska sättas främst men jag får en känsla av att många statliga myndigheter går på förtjänst. Jag har nyligen tagit två fil.kand. examen, har 30 års arbetserfarenhet och söker nya jobb inom staten. Har jobbat privat de senaste 25 åren och tidigare jobbade jag kommunalt. Har senaste 8 månaderna sökt över 100 statliga jobb och har alltid de kvalifikationer och personliga egenskaper som eftersökt och i många fall flera av de meriterande egenskaperna också men ändå får jag alltid ett nej tack. Så jag undrar helt enkelt hur förtjänst ska tolkas enligt lagen om anställningsskydd och RF?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidigare chefsrådmannen Eskil Hinn har kommenterat 4 § i lagen om offentlig anställning på följande sätt:

1 st:

"Med skicklighet avses den lämplighet för ett arbete som visats främst genom teoretisk och praktisk utbildning samt erfarenhet från tidigare verksamhet, jfr prop. 1973:90 s. 405 och 1985/86:116 s. 7. Med förtjänst menas främst den vana som har förvärvats genom föregående tjänstgöring, jfr prop. 1973:90 s. 405. Förtjänsten har ofta ansetts vara detsamma som antalet statliga tjänsteår. Även arbete i andra anställningar, både kommunala och privata, kan dock beaktas. Förtjänst och skicklighet är bara exempel. Också andra sakliga grunder kan vägas in vid bedömningen. De viktigaste exemplen i praxis på andra sakliga grunder är strävan efter jämställdheten mellan könen på arbetsplatsen (jfr diskrimineringslagen [2008:567]), omplaceringsskyldigheten (jfr 7 § andra stycket LAS) och återanställningsrätten (jfr 25 § LAS) samt intresset att bereda arbetshandikappade sysselsättning. Beträffande AD-rättsfall på området, se AD 1983 nr 50, AD 1984 nr 1 och 12, AD 1987 nr 152, AD 1993 nr 49 (frågor om könsdiskriminering; hänvisning till 11 kap. 9 §RF), AD 1985 nr 129 (bl.a. vissa allmänna uttalanden angående anställningsförfarandet hos offentlig arbetsgivare), AD 2001 nr 51(anställning av två manliga socialkonsulenter som fick högre lön än tio redan anställda kvinnliga socialkonsulenter), AD 2004 nr 44(anställning av en manlig polischef)." (Karnov 4 § LOA.)

2 st:

"Detta är en nödvändig precisering av grundlagen i fråga om hur de olika befordringsgrunderna förhåller sig till varandra, vilket inte framgår av grundlagsbestämmelsen. Beträffande principen om att skickligheten skall prioriteras framför andra sakliga grunder, se Regeringens förordningsmotiv 1985:3 och prop. 1985/86:116, AU 1985/86:6 och rskr. 1985/86:48. Närmare föreskrifter har meddelats i 4 § och 5 § anställningsförordningen (1994:373), i fortsättningen kallad AF." (Karnov 4 § LOA.)

Justitierådet vid Hösta Domstolen Anders Eka utrycker sig såhär:

12 kap. 5 § RF:

"Med 'förtjänst' avses närmast den vana som förvärvats genom föregående tjänstgöring. Med 'skicklighet' brukar förstås lämpligheten för befattningen med hänsyn till praktisk och teoretisk utbildning samt tidigare yrkeserfarenhet. Skickligheten ska enligt 4 § 2 st. lagen (1994:260) om offentlig anställning sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Att också andra sakliga grunder får beaktas innebär t.ex. att kön kan beaktas vid tillsättning av befattningar där det ena könet är underrepresenterat." (Karnov 12:5 RF.)

Jag kan inte svara på hur urvalet görs vid anställningsprocesserna men hoppas att kommentarerna ger lite klarhet i betydelserna av "förtjänst" och "skicklighet".

Vänligen

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (589)
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?
2019-07-31 Kan jag tvinga min exman att ta hand om vår gemensamma hund?

Alla besvarade frågor (72045)