Hur tolkar man ett avtal?

2019-07-20 i Avtal
FRÅGA
Hej! Vid separation (ej gifta men ihop i 18 år) 2014 skrev jag och barnens pappa ett avtal om att vårdbidraget från Försäkringskassan för vår son skulle tillfalla mig så länge som det betalades ut (enda chansen för mig att få lån hos bank för att kunna köpa bostadsrätt medan pappan bodde kvar i huset).Nu under 2019 övergår vårdbidraget till omvårdnadsbidrag och vi får bidraget omprövat och nytt beslut ska tas inom ramen för omvårdnadsbidraget. Tidigare hade vi ett beslut om vårdbidrag som gällde tills sonen blir 16 år gammal. Nu hävdar pappan att vårt avtal inte gäller då det kallas för "omvårdnadsbidrag" idag och inte "vårdbidrag". Att syftet med bidraget är exakt detsamma spelar ingen roll enligt honom. Vi skrev ett avtal som är bevittnad av en oberoende person samt underskrivet av oss själva.Min fråga, begår han ett avtalsbrott eller har han rätt i att vårt avtal inte gäller längre? Jag har föreslagit för pappan att dela omvårdnadsbidraget baserat på våra löner och utgifter för boende men han är inte intresserad av det alls. Detta påverkar min ekonomi stort då jag haft fullt vårdbidrag och det är klart att jag vill göra det jag kan för att behålla det, är inte säker på att jag kan bo kvar där jag bor om pappan får rätt i sak. Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras genom allmänna rättsprinciper för avtalstolkning. Reglerna för omvårdnadsbidrag finner vi i socialförsäkringsbalken (SFB).

Kan man avtala om viss fördelning av omvårdnadsbidrag mellan föräldrarna?

Om föräldrarna begär en annan fördelning av bidraget än vad som framgår av socialförsäkringsbalken ska bidraget lämnas till dem enligt deras begäran (22 kap. 7 § andra stycket SFB). Detta innebär att det råder avtalsfrihet på området och avtal ska gälla framför lag.

Avtalstolkning med hjälp av tillitsprincipen

I Sverige har vi avtalsfrihet och man får i princip sluta avtal med vem man vill om vad man vill. En grundläggande princip är att "avtal ska hållas" (pacta sunt servanda). Det är dock svårt att hålla ett avtal när de som ingått avtalet är oense om hur innehållet i avtalet ska tolkas, och det är just denna problematik jag uppfattar att du har. Avtal kan ofta tolkas på flera olika sätt, och eftersom jag inte har tillgång till det fullständiga avtalet kommer jag utgå från de omständigheter du redogör för i frågan. Å ena sidan kan man tolka avtalets ordalydelse som det som faktiskt ska gälla. Alltså att det faktiskt endast är vårdbidraget ni avtalat om. Oftast är det dock inte så enkelt och i ditt fall skulle man kunna argumentera att man måste titta på omständigheterna när avtalet slöts. Du skulle till exempel kunna säga att meningen var inte att just vårdbidraget skulle betalas ut till dig utan att meningen var att vårdbidraget och bidrag som sätts i dess ställe skulle utbetalas till dig. Vidare kan man trycka på att hela anledningen till att du skulle få vårdbidraget från början var att din ekonomiska situation skulle förbli hållbar, denna förutsättningen har inte förändrats varför avtalet även omfattar omvårdnadsbidraget. När man argumenterar på detta sätt utgår man från något som brukar kallas tillitsprincipen och den innebär i korthet att en avtalsparts vilja ska tolkas utifrån det intryck den ger. I detta fall skulle man kunna hävda att din före detta partner gett uttryck för viljan att underlätta för dig ekonomiskt och att det var därför avtalet skrevs.

Skillnader mellan vårdnadsbidrag och omvårdnadsbidrag

Det som eventuellt skulle kunna bli till din nackdel är att vårdnadsbidraget och omvårdnadsbidraget faktiskt är två olika bidrag, även om de är ungefär likadana. I och med ändringen av bidraget har exempelvis bidraget delats upp i ett omvårdnadsbidrag och ett merkostnadsbidrag istället för att vara ett och samma bidrag. Det finns även vissa andra skillnader som hade kunnat medföra att avtalet ska tolkas så att omvårdnadsbidraget inte täcks av avtalsinnehållet. Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan de olika bidragen rekommenderar jag att läsa på Försäkringskassans hemsida, jag länkar till den här.

Om avtal inte omfattar omvårdnadsbidrag, vad gäller då?

Om båda föräldrarna har ansökt om omvårdnadsbidrag ska bidraget delas upp i fjärdedelar och fördelas mellan dem beroende på hur mycket barnet bor och vistas hos vardera förälder (22 kap. 7 § andra stycket SFB). Om barnet bor mest hos dig har du rätt till en större del av bidraget även om avtalet i slutändan inte tolkas på ett sätt som är förmånligt för dig.

Sammanfattning

Avtalsfrihet råder på området och avtal ska hållas. När man ska avgöra vad som är avtalsinnehållet är det ibland oklart och man måste använda sig av avtalstolkning. Man kan, vilket är fördelaktigt för dig, kolla på motiven bakom avtalet och parternas intentioner när avtalet ingicks och tolka avtalet utifrån det. Man kan även titta på ordalydelsen. Om inget avtal finns på området och båda föräldrarna ansöker om omvårdnadsbidrag ska bidraget delas upp i fjärdedelar och sedan delas mellan föräldrarna beroende på hur mycket barnet bor och vistas hos dem.

Avslutande råd

Avtalstolkning är ett område som är ganska svårt och kräver mycket argumentation då det inte finns något som är solklart rätt eller fel. Jag har försökt ge dig tips på hur en argumentation från din sida skulle kunna se ut för att avtalet ska tolkas till din fördel. Det är dock svårt att slutgiltigt säga hur avtalet skulle komma att tolkas vid en bedömning av domstol. Det är även svårt att föra en fullständig argumentation på grund av att jag inte har hela avtalet framför mig. Om du vill driva detta vidare rekommenderar jag därför att du tar kontakt med en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på linn.lindelof@lawline.se så återkommer vi med en offert.


Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig tisdag 23/7 kl. 16.00. Om tiden inte passar vänligen hör av dig till mig på linn.lindelof@lawline.se.
Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1475)
2021-05-14 Kan användandet av annans bankdosa täckas av framtidsfullmakt?
2021-05-13 Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?
2021-05-11 Avtal om ränta på lån
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund

Alla besvarade frågor (92281)