Hur tillgodoses barnets bästa?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är intresserad av vårdnadsmål och hur barnets bästa tillgodoses - och jag undrar hur principen om barnets bästa regleras när det kommer till vårdnadsmål i dansk rätt?Hur det lagstadgas/hur det ser ut i praxis osv i det danska rättssystemet. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan redogöra för hur barnets bästa tillgodoses i svensk rätt. Dessvärre kan jag inte utveckla eller redogöra för innehållet i dansk rätt. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB).

Av 6 kap 2a § föräldrabalken följer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt avseende fästas vid

Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap 2a § tredje stycket FB).

Att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad efterenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals. Hänsyn ska tas till allting som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. I så stor utsträckning som möjligt bör såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för barnet beaktas.

Bedömningen ska utgå från ett barnperspektiv. Att ha ett sådant perspektiv innebär att man försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar. Beslutsfattaren ska analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår att lyssna på barnet och respektera det som en individ med egna uppfattningar. Därmed dock inte sagt att barnets åsikter alltid måste följas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1671)
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?
2021-04-06 Får mormor klippa barnet utan förälders tillstånd?

Alla besvarade frågor (91063)