Hur stor förmögenhet krävs för att uppfylla försörjningskravet vid anhöriginvandring?

2017-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag behöver hjälp och förtydligande med lagen om anhöriginvandring (2016:752). Jag är svensk medborgare och min sambo är jordansk. Vi bor för tillfället i Jordanien där han jobbar och jag läser arabiska. Vi har sökt om att han ska få uppehållstillstånd i Sverige men fick för någon vecka sedan avslag på denna ansökan. Anledning till avslag var att jag inte hade någon arbetsrelaterad inkomst och inte heller ett tillräckligt stort kapital enligt dem. Min bostad var också för liten, trots 4 rok. När jag har varit i kontakt med migrationsverket säger det att kapitalet ska vara på miljontals kronor. Det har jag tyvärr ingen tillgång till. Jag har dock ett kapital som, med deras beräkningar, skulle täcka levnadskostnader i >24 månader. Så hur ska jag gå vidare nu? Tror ni att det finns en chans att det går trots inga miljoner på banken? Eller har ni något annat smart tips på vad vi kan göra? Vi skulle verkligen uppskatta hjälp då vi vill kunna starta våra liv tillsammans i Sverige med både studier och familj.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Följande gäller för försörjningskravet:

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gäller t o m 2019-07-20. I lagen anges att uppehållstillstånd endast får beviljas om anknytningspersonen kan försörja sig och har tillräckligt stor bostad för sig och utlänningen. (9 § första stycket)

Regeringen har i en förordning (förordningen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) förtydligat vad kravet på försörjning och bostad innebär. Där anges att försörjningskravet kan uppfyllas genom att anknytningspersonen har en lön eller annan arbetsrelaterad inkomst som överstiger ett visst belopp, efter att man räknat bort bostadskostnaden. Storleken på den arbetsrelaterade inkomsten för två vuxna sambos ska i år vara 7820 kronor/månad efter att bostadskostnaden dragits av.

Det anges också att försörjningskravet kan uppfyllas genom att anknytningspersonen har en förmögenhet att försörja båda personerna med. Hur stor förmögenheten måste vara anges inte i förordningen, inte heller storleken på bostaden. Däremot anges att migrationsverket får meddela föreskrifter för att ytterligare förtydliga vad kraven innebär.

Migrationsverket har föreskrivit att en bostad för två vuxna ska ha kök och minst ett rum för att vara tillräckligt stor.

Migrationsverket har inte angett i en föreskrift om vilken storlek på förmögenheten som krävs. Eftersom det inte framgår av föreskrifterna så får man se till förarbeten till lagarna och rättspraxis för att förstå bättre vad försörjningskravet vad gäller förmögenheten innebär.

Försörjningskravet innebär enligt förarbetena till det ursprungliga införandet av ett försörjningskrav att försörjningen ska vara av viss varaktighet. (Prop. 2009:10:77 s 31)

Något rättsfall från migrationsöverdomstolen där kravet på storleken på en förmögenhet bestämts finns inte. Detta beror på att det ska göras en bedömning av försörjningsförmågan i det enskilda fallet, och något belopp ska alltså inte fastställas.

Det rättsfall som finns har behandlat frågan om vad s k varaktig försörjning innebär. Rättsfallet handlar dock enbart om kravet på att ha en varaktig bostad. Med ledning av rättsfallet behöver man alltså göra en prognos för åtminstone ett år framöver. (MIG 2011:16)

I ett rättsfall från 2017, som behandlar ett annat försörjningskrav i utlänningslagstiftningen, ansågs inte två äldre människors försörjning vara stabil nog, trots att de hade drygt 2 milj kronor på banken, hyresintäkter från fastigheter utomlands och en liten pension.. (MIG 2017:8) I rättsfallet var det inte en likadan situation som er, utan det handlade om två äldre människor som inte skulle komma att arbeta eftersom de var pensionärer. Eftersom rättsfallet tillkommit nyligen så är det inte helt säkert vilka slutsatser man kan dra av rättsfallet för ert fall.

De slutsatser man kan dra utifrån förarbeten och rättsfall vad gäller den ekonomiska försörjningen är att

- anknytningspersonen, dvs du, ska ha en varaktig försörjning, och detta får bedömas i det enskilda fallet.

- det är den sökande som ska visa att man uppfyller försörjningsförmågan,

Det är min personliga uppfattning att även om beloppsgränserna vad gäller arbetsrelaterad inkomst inte gäller försörjning med hjälp av en förmögenhet, så kan man i ett överklagande argumentera utifrån beloppen för att visa att en försörjning är tryggad.

Vad betyder allt det här för dig?

Din bostad är, om det är 4 rum och kök, tillräckligt stor för er 2 vuxna enligt min bedömning. Om det därtill är en bostad som ni kommer att kunna disponera från det att din sambo anländer och minst ett år framöver så är försörjningskravet vad gäller bostaden uppfyllt enligt min bedömning.

Vad gäller den ekonomiska försörjningen är det svårare. Eftersom du, som du skriver, inte har en arbetsrelaterad inkomst, så krävs det att du har en förmögenhet som kan försörja er båda. Det är inte möjligt för mig att göra en säker bedömning av vilka chanser ni skulle ha med ett överklagande, eftersom jag inte vet vilket kapital ni har, vad er bostadskostnad är osv. Jag kan bara informera om att det finns en möjlighet att argumentera för att ni kan försörja er på din förmögenhet, att er argumentation borde utgå ifrån en beräkning där er bostadskostnad + 7820kr per månad är vad som krävs för att försörja er båda, och så får ni räkna på hur många månader ni klarar detta på din förmögenhet. Med ledning av rättsfallet från 2017 ovan, är det möjligt att er förmögenhet inte räcker till, å andra sidan är det en fråga öppen för argumentation. Det är viktigt att ni visar var kapitalet kommer ifrån, d v s att det tillhör dig och inte är någon annans, samt att ni visar att ni inte har stora skulder som måste betalas med kapitalet, eller att det på något annat sätt är ett kapital som ni inte med säkerhet kan använda för er försörjning.

Slutsats och rekommendation:

- Det är inte möjligt att avgöra hur det skulle gå med en eventuell överklagan.

Jag rekommenderar att ni överklagar och:

- visar dels att er bostad är av tillräcklig storlek och dels att ni kan ha den i minst ett år från dess att din sambo anländer.

- visar att din förmögenhet är tillräcklig för att försörja er båda, genom en beräkning som jag föreslog ovan.

- visar att kapitalet är ditt och att det kan disponeras för er försörjning.

Du ber också om tips i övrigt. Vad gäller er ansökan om uppehållstillstånd p g a anknytning har jag inga tips utöver vad jag skrivit ovan. Som ni säkert känner till så finns det andra möjliga grunder för uppehållstillstånd i Sverige som t ex arbete, studier etc, så jag råder er att fundera över om någon annan grund för uppehållstillstånd kan vara tillämplig i erat fall. För att läsa om andra grunder för uppehållstillstånd kan ni läsa det mest grundläggande på migrationsverkets hemsida.

Jag hoppas att ni tycker att ni fått ett svar på er fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka hjälpa er med ytterligare funderingar, och reda ut eventuella oklarheter i mitt svar.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94365)